14 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

14 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2559

เขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรม ทำความดีถวายในหลวง ครองราชย์ครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ครบ 7 รอบ

ที่ศาลาศิริชล เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีถวายในหลวง ครองราชย์ครบ 70 ปี “ และเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ครบ 7 รอบ โดยเขื่อนภูมิพล ร่วมกับจังหวัดตาก ,คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลสามเงา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีถวายแด่ทั้งสองพระองค์ โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ,โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 709 ฝาย ถวายในหลวง, การบริการทำบัตรประชาชน ,การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ,การให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ,บริการตัดผม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุกภาคส่วนจึงต่างพร้อมใจกันทำความดี หลอมรวมความรัก ความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี แด่พระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคล ครองราชย์ครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ครบ 7 รอบ

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของอปทระดับภาคเหนือ

                ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโคอินน์ เทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของ อปท ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 สิงหาคม 2559 โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีโรงเรียนในสังกัดของใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความ เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสุจริตและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องให้มีการจัดการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นขึ้นกรามจัดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม คณะกรรมการ นิเทศและติดตามผลแผนพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เลขาคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 103 คน

ภาพ /  ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2559

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วย นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม กล่าวคือ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งให้เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่ความอบอุ่นของครอบครัว ส่งผลถึงความสามารถที่จะค้ำจุนสถาบันหลักของชาติไทยให้คงสืบไป และเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทย  เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู รู้คุณต่อมารดาผู้ให้กำเนิด สร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว และเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้มีความใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ  โดยในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 นี้ โรงเรียนได้มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นให้กับคุณแม่ 3 ท่าน คือ คุณแม่เย็นตา เชียงแก้ว ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  คุณแม่ประคองเพ็ชร์ ใจกัน ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร และ คุณแม่ชมมณี เสืออ่ำ ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียติถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ และวันสตรีไทย

                เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่ง มหามงคลสมัยที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทซึ่งเปรียบประดุจแม่ของแผ่นดิน ทางราชการได้กำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ พร้อมกันนี้ในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสตรีไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระราชทานกำหนดให้เป็นวันสตรีไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม2559 ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีตั้งใจที่จะทำแต่ความดี ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทยขึ้น โดยมี นายสมพงษ์ กาญจนคงคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกขุสงฆ์ พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและะถวายพระชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีและวันสตรีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงรำถวายพระพร พิธีมอบโล่แม่ดีเด่น การแสดงออกของนักเรียนกราบแม่ พร้อมดอกมะลิ เพื่อเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องบทบาทของสตรีไทยที่มีต่อครอบครัวและสังคม ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ ให้ผู้เป็นแม่สำนึกหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เปิดโอกาสให้สตรีไทยมีบทบาทในด้านการบริหารจัดการทัดเทียมกับผู้ชายและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่งเสริมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับโรงเรียนและชุมชน ภายในพิธีมีแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีประมาณ 1800 คน

 ////////////////////////////////////เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว////////////////////////////////////

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  “84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

                ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  “84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”  โดยมีนายวันชัย สิงห์แก้ว รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดกล่าวรายงาน และมีนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาวกล่าวให้การต้อนรับ โดยโครงการ “84 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 84 ชุมชนทั่วประเทศ

 นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดกล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยภิบัติจากอุทกภัย ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุบัติเหตุที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าดูด กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ไฟฟ้ามากเกินกว่า พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าที่จะรับได้ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ไม่มีความรู้ในการป้องกันไฟดูด ซึ่งเหล้านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งสิ้น

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

 

ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตาก นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก และนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรม“เทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ” โดยมีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก กล่าวว่า สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตากได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริต โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกให้แก่คนไทยในสังคม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรม “ เทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน” โดยประสานความร่วมมือบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตากและวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรรมของเด็กให้มีวัฒนธรรมต้านโกง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป