14/2557

14/2557

ประเพณีสงกรานต์ ชาวไทรน้อยอนุรักษ์กันมายาวนานนับได้ว่าเป็นประเพณีไทยมาช้านาน

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเเขียนข่าว/สารคดี ทำข่าวส่วนกลาง เป็นบรรณาธิการหนังพิมพ์เดอะนิวส์ท้องถิ่นนนทบุรี เคยอบรม พคบ 2 กอ.รมน. และรุ่นนักธุรกิจรักษาความมั่นคง รุ่น72 จบปริญญาสาขาการจัดการ สื่อมวลชนนนทบุรี
 TAGS: