15 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

15 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 15 เดือนกันยายน 2559

กองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559

                ที่บ้านวังตะเคียน หมู่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559  โดยมี พันเอกสืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 เป็นประธาน โดยมี พันตรีตานวินไหน่ ผบ.พัน.คร.310  นำคณะจากเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย   พร้อมด้วย ผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ฝ่ายไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ราษฎรบ้านท่าอาจ บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา และ ราษฎรบ้าวาดอ บ้านไส่ปิ้วยี่โส่ง และบ้านโฉ่ยโก๊กโก๋  สหภาพเมียนมา  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้กว่า 1200 คน โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยจะร่วมกันปลูกป่าโดยใช้กล้าไม้พันธ์พื้นถิ่น จำนวน 10,000 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เชื่อมโยงทั่งถึงกันตลอดแนวชายแดน ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เสมือนเป็น ปอดแห่งภูมิภาคอาเซียน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในพื้นที่ชายแดนของประชาชนและหน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฉันจะสร้างป่า” //////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตาก จัดการอบรมผู้นำชาวไทยภูเขา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตากประจำปี 2559

                 ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์  พลตรีปฏิญญา  ลีลาศเจริญ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำชาวไทยภูเขา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตากประจำปี 2559  โดยมีนายปริญญา สายโรจน์  รักษาการในตำแหน่งป้องกันจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งเฉพาะ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ทำหน้าที่ให้เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายตลอดจน เพื่อให้การปฏิรูปการเมืองการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตาก จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตากขึ้น และได้จัดการอบรมผู้นำชาวไทยภูเขา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตากประจำปี 2559 ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมถึงสาเหตุของที่มาของปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไข  เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สลายแนวคิดที่แตกต่างที่จะนำไปสู่ความแตกแยกแบ่งฝ่ายอย่างอย่างที่เป็นมาในอดีต เพื่อเป็นการแสดงออกในด้านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยรวมเป็นเวทีที่จะนำประชาชนที่มีความขัดแย้ง ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยอย่างสันติวิธี และลดอคติของกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมือง และเพื่อสร้างสำนึกว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายล้วนมีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองกันอยู่แล้วในทุกถิ่นด้วยความมีจารีตวัฒนธรรม ประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือด และจิตใจสืบต่อกันมา เป็นชนชาติที่รักสงบ รักพวกพ้อง รักถิ่นเกิด และอยู่ภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์เดียวกัน////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาส วัดหลวงและวัดอรัญญเขตจัดเตรียมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ถวายข้าวพุทธประจำปี 2559

วัดต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อาทิวัดบุญญาวาส วัดหลวงและวัดอรัญญเขต ได้จัดงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2559 โดยทางคณะศรัทธาวัดบุญญาวาส วัดหลวงและวัดอรัญญเขต มีการจัดเตรียมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์และถวายข้าวพุทธเพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยมีกำหนดการคือวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 พิธีกวนข้าวทิพย์ พร้อมถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 พิธีถวายข้าวพระพุทธพร้อมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ การบูชาข้าวพระ หรือ การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือบางแห่งใช้คำว่า ถวายข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดบางแห่งหรือที่บ้านของชาวพุทธก็มีการบูชาข้าวพระ การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า “แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ขนส่งจังหวัดตากจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด

ที่ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสัจจา เตชะโกมล ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก โดยที่ประชุมมีการชี้แจงการผ่อนผันให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าของประเทศเมียนมาเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีมติเห็นชอบให้กำหนดจุดขนถ่ายสินค้าในเขตอำเภอแม่สอด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ขนส่ง มีคลังสินค้า สถานที่จอดรถ สามารถรองรับรถได้ประมาณ 50 คัน 2.บริษัท พืชผลสุวรรณภูมิ จำกัด ซึ่งมีความพร้อมทั้งคลังสินค้าเครื่องชั่งน้ำหนักและบริเวณลานจอดรถซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 100 คัน นอกจากนั้น ยังพิจารณาเงื่อนไขที่เห็นควรกำหนดให้รถขนส่งของประเทศเมียนมาถือปฏิบัติ ทั้งเรื่อง รถ และผู้ขับรถ การกำหนดช่วงเวลารถเข้า-ออก เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง หน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ประจำ ณ สถานที่ขนถ่ายสินค้าชั่วคราว และเรื่องเหตุแห่งการระงับการผ่อนผันอีกด้วย

////////////////////////////////////////////////////////////////

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

                ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดชั้น 2  นาย ธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า 20 คน  ซึ่งวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง  เรื่องการขออนุญาตวางต้นกฐินสามัคคีของวัดฐิตราม บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องศูนย์การศึกษาพิเศษขอความอนุเคราะห์วางตู้รับบริจาคมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  เรื่องการก่อสร้างโรงทาน ณ.บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอ  เรื่องการเตรียมงานบวงสรวงในการจัดสร้างเจ้าพ่อพะวอรุ่นอำเภอแม่สอดปี 2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งรองประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอและเรื่องอื่นๆ//////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

            ณ.อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ นางไพเราะ  กาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนได้มอบหมายสั่งการให้คณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรมงานเยาวชนประจำปี 2559 ขึ้น  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันการตอบคำถาม  การมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีศรีอินทนิล  การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง  การจัดบูธจำหน่ายอาหารไทยและการมอบทุนการศึกษา  เยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นอนาคตของประเทศชาติจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็ขึ้นอยู่กับเยาวชน ถ้าเยาวชนในวันนี้ ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างถูกต้องครบถ้วน  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ในอนาคตก็สามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในสังคม  การมุ่งเน้นให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องโดยผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆตามความสามารถของตนเอง  ทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมงานเยาวชนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รัก ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นรากฐานทางจิตใจในการฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆและควรปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้มีจิตใจที่มุ่งสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป