15 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

15 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2559

สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

                ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตาก นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก และนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรม“เทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ” โดยมีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก กล่าวว่า สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตากได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริต โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกให้แก่คนไทยในสังคม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรม “ เทคนิควัยใส ห่างไกลคอร์รัปชัน” โดยประสานความร่วมมือบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตากและวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรรมของเด็กให้มีวัฒนธรรมต้านโกง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป///////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

น้ำป่าจากพม่าทะลักลงแม่น้ำเมย ด้านเทศบาลนครแม่สอดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหวั่นน้ำไหลเข้าท่วมย่านธุรกิจกลางใจเมืองแม่สอด

                 หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาติดต่อหลายวัน อีกทั้งน้ำป่าจากฝั่งเมียนมาในแม่น้ำแม่กาล่า เขตของทหารกะเหรี่ยงบ้านวาเล่ย์ใหม่ ตรงข้าม อ.พบพระ ได้ไหลทะลักลงบริเวณต้นแม่น้ำเมยจำนวนมากติดต่อกันหลายวัน ทำให้แม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด สั่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบริเวณริมชายแดนเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ย้ายสิ่งของมีค่าไปไว้ในที่สูงเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ และใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเมยด้วยความระมัดระวังอาจเกิดอันตรายจากกระแสน้ำเชี่ยวกราก

 ขณะที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีเพราะอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะ ขณะนี้ตามคลองระบายน้ำที่ผ่านตัวเมืองระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งทำการเปิดประตูระบายน้ำหมดทุกบานเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเมยให้เร็วที่สุดเพราะกลัวน้ำท่วมในย่านธุรกิจ ในขณะที่ร้านค้าต่างนำกระสอบทรายมาเตรียมไว้เพราะกลัวว่าน้ำจะท่วมในเร็วๆนี้ และ คอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ///////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2559

                ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 4) เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2559 โดยมีนายอิงครัตน์ ตันย์ติพงษ์สารติ ปฎิบัติหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด  และว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ เลขาณุการสภา  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  และดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติ โดยก่อนที่จะเริ่มประชุมได้มีการยืนไว้อาลัยแก่นายอณุรักษ์  ตันตา สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดที่ได้เสียชีวิตลงและได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งการประชุมสภาในครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 16 วาระ ประกอบด้วย เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559  และการ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  จากนั้นเป็นเรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (กองวิชาการฯ)   ขอเสนอญัตติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเพื่อจ่ายคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม   ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของกองการศึกษา ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 และเรื่องอื่นๆ//////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

เกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกายกันบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอแม่สอด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คาดเป็นกลุ่มคู่อริ ตำรวจเร่งหาผู้ก่อเหตุแต่ยังไร้วี่แวว

                   ร.ต.อ.ประยูร กำลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ อส. อ.แม่สอด ว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอแม่สอด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขอประสานกำลังตำรวจสายตรวจ หน่วยกู้ภัยมาที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บรายแรก เป็นชาวชาวเมียนมา ชื่อนายอาซิม ไม่มีนามสกุล อายุ 26 ปี ถูกฉมวกแทงปักคาหลังเลือดไหลท่วมตัวและบริเวณลำตัวอีก 3 แห่ง   ใกล้กันพบนายชิชิ อายุ 30 ปี ชาวเมียนมา นั่งกุมศีรษะที่ถูกตีด้วยขวด เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา   จากการสอบสวน ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้บาดเจ็บได้มาเที่ยวงานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด และเข้าดูการแข็งขันชกมวยคาดเชือกที่จัดขึ้นโต้รุ่ง  ส่วนฝ่ายคู่อริมีจำนวนนับสิบคน ขับขี่ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์ มาชมการชกมวยเช่นกัน หลังจากมวยเลิก กลุ่มผู้บาดเจ็บขับขี่จักรยานยนต์ออกมาทางด้านหลังที่ว่าการอำเภอ แต่ถูกกลุ่มคู่อริ ที่รออยู่แล้วรุมทำร้ายร่างกายด้วยฉมวกและขวด เนื่องจากเกิดการเขม่นกันขณะเชียร์มวยมาก่อน จนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแต่ไร้วี่แวว/////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

หอการค้า จ.ตาก พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก ได้ให้การต้อนรับ คณะอดีตมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง  หอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง

                ที่บริเวณห้องประชุมชั้นล่างของหอการค้า จ.ตาก แม่สอด นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตากและนางสาว ธมลวรรณ  เรืองขจร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก พร้อมด้วยรองประธาน  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ คณะอดีตมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง  หอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเครื่องจักรทางการเกษตร ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาในประเทศไทยเป็นจำนวน 3 วันด้วยกัน โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานยัง จ.พิจิตร  จังหวัดพิษณุโลกและ จ.ตาก เป็นจำนวนกว่า 20 คน  ภายในที่ประชุมได้มีการพูดคุยและสอบถามถึงงานด้านการเกษตรของทั้ง 2 ประเทศว่าควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง วิธีการทางด้านเกษตรกรรมอย่างไรบ้างและสำหรับจังหวัดตากนั้นได้มีการศึกษาดูงานที่ ห้าแยกโฮมโปรและห้าแยกกรุ๊ปซึ่งเป็นงานด้านอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมจึงมีการมอบของที่ระลึกเป็นกุหลาบพันปีให้แก่ทางคณะทุกคน ///////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

                ที่ทำการชุมชนร่วมใจ เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยโดยนาย เปง อินลวง ประธานชุมชนร่วมใจพร้อมนางปราณี อินลวง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนาง บัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ             

                                   จากนั้นนาง บัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แม่ดีเด่นชุมชนดอนไชย การร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ /////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป