16 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

16 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 16 เดือน กันยายน 2559

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559

 ที่ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก จ.ตาก นายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 สร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คนขอทานในพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในระดับจังหวัด ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและซักถามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้แสดงความสามารถ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกอนุบัญญัติเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ

โดยในเบื้องต้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์การสวัสดิการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เพื่อผลักดันกลไกการทำงานในระดับนโยบาย รวมทั้งในส่วนของการทำงานชี้เป้าเฝ้าระวังของเครือข่ายอาสาสมัครฯ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์  พะยอมยนต์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะ ที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะจำนวน 6 คน ภายใต้โครงการ แรงงานระบบสุขภาพ และการศึกษาข้ามแดนท้องถิ่นการการจัดการพื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนภูมิภาคนุวัฒน์ลุ่มน้ำโขงและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคำถามการวิจัยแลกรอบการทำวิจัยร่วมกับคนในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนท้องถิ่นชายแดน   ให้ได้ผลผลิตที่ตอบคำถามความต้องการคนในพื้นที่และผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปได้ต่อการจัดทำแผนพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ สร้างความร่วมือและเครือข่ายกับหน่วยานระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นพื้นที่ชายแดน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

บรรยากาศปิดการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตาก

                ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายยงยุทธ์  จาตุย สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานปิดการแข่งขัน โดยมีนาย ไพฑูรย์  พรหมเสนา  ผู้จัดการงานบริหารทั่วไปภูมิภาค ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ในครั้งนี้ มีทีมยุวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาย 9 ทีม ทีมหญิง 13 ทีม รวม 22 ทีม โดยเป็นทียุวชนจากทั่วทั้งจังหวัดตาก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าแข่งขัน โดยในครั้งนี้ ในรุ่นทีมหญิง  ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียน ชุมชนบ้านพบพระ ได้รับเงินรางวัล 5000 บาทพร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านน้ำหอม ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียน เทศบาลตำบลแม่กุ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียน รวมไทยพัฒนา 2  และทีมชาย ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านแสมใหญ่ ได้รับเงินรางวัล5000 บาท พร้อโล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และอุปกรณ์กีฬา  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียน ชูวิชาราษฎร์  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียน ชุมชนบ้านพบพระ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียน เทศบาลวัดดอนแก้ว  โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งทีมหญิง และ ทีมชาย จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับศูนย์ควบคุมการบิน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 เพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12-19 มกราคม 2560 ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด    นายแพทย์พิพัฒน์ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานทีมสหสาขาวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 50 คนได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ งานด้านการสาธารณสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอด นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านควบคุมโรค ที่สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมาร์  อีกด้วย

////////////////////////////////////////////////////////////////////

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดยมีคณะครู ผู้อำนวยการสถานศึกษาในนามคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยวาระในที่ประชุมประกอบไปด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง เรื่องโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาของเยาวชน ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่องการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี 2559 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2559 เรื่องการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อการประเมินผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และเรื่องอื่นๆ

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป