17 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

17 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน 2559

ผู้ว่าราชการลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทย – เมียนมา บ้านแม่ตะวอ และร่วมพบปะประชาชนสร้างขวัญกำลังใจ

                นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทย-เมียนมา บ้านแม่ตะวอ และบริเวณท่าเรือริมแม่น้ำเมย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ โดยในส่วนของสถานการณ์การสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลึกห่างจากชายแดน 7-8 กม. เหตุการณ์ในพื้นที่เขตแนวชายแดนอำเภอท่าสองยางยังเป็นปกติ ไม่มีผลกระทบกับฝั่งไทยและมิได้เกิดสถานการณ์การอพยพเข้ามาของฝ่ายเมียนมาร์ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอำเภอท่าสองยาง ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครูอาจารย์ นักเรียน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง และแวะสักการะร่างครูบาสร้อย ณ วัดมงคลคีรีเขตร์

ภาพ / ข่าว FB อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อำเภอแม่สอดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

                ที่วัดโพธิคุณ  หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอดพระราชวีรากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก และเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์อำเภอแม่สอด  และ นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ประธานฝ่ายฆารวาสพร้อมด้วย นางภัทรวดี ปานขาว นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  พันเอกไม่ตรี ชูปรีชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถระสมาคม ครั้งที่ 15/2559 เห็นชอบให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9  มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาติเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาติเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี ดร.ชัยณรงค์ มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด จ.ตาก ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายมานพ ปัทมาลัย ประธานสันติบาตรเทศบาลภาคเหนือดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก   และ ผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรี- สมาชิกสภาเทศบาล จาก 19 แห่ง ปลัดเทศบาล-หัวหน้าส่วนการงาน กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็นแนวทางการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สันนิบาตแห่งประเทศไทย(จังหวัดตาก) การายงานความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.และความคืบหน้าการยุบรวม อปท. มีการเสวนาแสดงความคิดเห็นจากนายกเทศมนตรี-คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตาก ที่แลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อการพัฒนา อปท.

                นายชัยณรงค์ มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ประธานสันนิบาตจังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความสำพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานและเทศบาลในจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการเมือง การบริหารของเทศบาล เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสันนิบาติเทศบาลจังหวัดตาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทราบถึงแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทศบาล และการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์นำเสนอปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวัดตาก นายมานพ ปัทมาลัย ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เรื่อง “ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและการจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษ” เพื่อให้สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก สันนิบาติเทศบาลจังหวัดตาก ได้นำความรู้ต่างๆไป พัฒนาหน่วยงาน องค์กรและชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบ้านเมืองและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ ให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมอาคารแม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ ให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ จำนวน 200 คน ในการจัดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนของการกำกับห้องสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและระมัดระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ

การดำเนินการสอบในครั้งนี้ กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 17-18 กันยายนนี้ มีสนามสอบ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา และโรงเรียนเซ็นฟรังต์ซีสเซเวียร์มัธโนทัย ซึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 4,562 คน อัตราว่างครั้งแรกเพียง 58 อัตราเท่านั้น

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

โรงเรียนราษฎร์วิทยาจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2559

                คณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนราษฎร์วิทยาร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดงานเฉลิมฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราษฎร์วิทยา เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยนายจรัล อ๊อดทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ดร.สมจิตร ลิ้มลือชาประธานคณะกรรมการกิตติมาศักดิ์ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษา นางมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ดร.สุชาติ ตรีรัตนวัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

                ซึ่งนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยาที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองคำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาคือ นางสาว พรนิภา แซ่ลิ่ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ลำดับที่1โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองคำและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จำนวน 10,000 บาท โดยมีอาจารย์ณัฐพล มีเงิน เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งก่อนเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นการนำขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน จากโรงเรียนราษฎร์วิทยาไปตามเส้นทางแห่รอบเขตเทศบาลนครแม่สอด

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป