17 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

17 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2559

โรงพยาบาลแม่สอด เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

         ที่ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เพื่อไปดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 2 (จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) ในการเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับกระทรวง และนอกเหนือจากนี้ยังได้มีการเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวในครั้งนี้

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

อำเภอแม่สอดจัดประชุมศูนย์ดำรงธรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

            ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด โดยมีผู้นำท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานศูนย์ดำรงธรรมดูแลปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการบริหารจัดการอำนวยการกำกับดูแลการดำเนินการการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกิดความคล่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

                ตามที่อำเภอแม่สอดได้มีการจัดตั้งสถานีบำบัดทุกข์คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรมตำบลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้กลไกโครงสร้างขององค์กรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของกรมการปกครอง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมูบ้าน ที่มีหน้าที่อำนวยความเป็นธรรม ซึ่งปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชน จึงมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนภารกิจในการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครองในเชิงรุก ให้ประชาชนมีความเข้าถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ง่าย ตลอดจนคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจในสถานีบำบัดทุกข์คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรมตำบลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

                ที่ห้องประชุมงดงามบุษราคัม โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมและว่าที่พันตรี ธีระยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

                การจัดการอบรมผู้ประกอบร้านอาหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารได้มีความรู้ด้านการสุขภิบาลอาหาร เพื่อให้ร้านอาหารแผงลอย จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ คลีนฟุ๊ดกู๊ดเทสต์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังด้านการควบคุมผู้บริโภค และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการรับรองสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำไปสู่การมอบป้ายสัญญาลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย คลีนฟุ๊ดกู๊ดเทสต์ ของกระทรวงสาธารณสุข

/////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

                             ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ณ ศูนย์สุขภาพศาลาการเปรียญวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายเมธา ยิ่งยวด ประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหล บุญส่ง นายประเสริฐ มากศรี รองประธานชมรม นายอนัน จี๋คีรี  ที่ปรึกษาชมรม นายชิด บุญมาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการและเจ้าหน้าสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ประธานผู้สูงอายุเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                           จากนั้นประธานชมรม เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมรำถวายพระพร การร่วมแสดงความยินดีผู้สูงอายุทั้ง 19 ชุมชนที่ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2559 กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

/////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

            ที่ห้องประชุม เออีซี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทสมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นาย ชาตรี  สุขารมณ์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยจะมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 19 สค.นี้ที่ อาคารอเนกประสงค์ของ รร.ทมณ.และยังได้มอบหมายสั่งการให้แต่ละกองงานดูแลช่วยเหลือเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดได้ในช่วงเกิดพายุฝนครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีการประชุมเตรียมความพร้อมงานกิจกรรม  อปท.ตากโปร่งใส  ไร้คอรัปชั่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 สค.นี้ ณ.ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด สำหรับการประชุมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนและตัวแทนแต่ละกองงานเข้าพร้อมเพรียง/////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำคณะนายอำเภอแม่สอด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป