2 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

2 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 2 เดือนกันยายน 2559

จังหวัดตาก เปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS )ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559

                 ที่ ห้องประชุมอินทรคีรี โรงแรมอีโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS )ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนำเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS )ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เข้ารับการอบรม  ตามที่จังหวัดตากเป็นพื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้ที่สอนใจ รวมถึงได้มีการจัดตั้งคลินิกนักลงทุนระดับตำบล เพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่ 14 ตำบลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในการนี้ จึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้โดยวันนี้ได้เชิญผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 พิษณุโลกมาให้ความรู้ ในส่วนของ BOI ด้านการลงทุน จากนั้นจะเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มาร่วมบรรยายพิเศษอีกด้วย///////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก จัดการประชุมชี้แจงโครงการ รณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการแสดงเจตนารมณ์ไม่ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ

                 ที่ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายสุทธา  สายวาณิชย์ เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมชี้แจงโครงการ รณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการแสดงเจตนารมณ์ไม่ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ โดยมีนายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน โดยในการนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และคณะทำงาน ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำวานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 โดยการจัดการจัดการประชุมชี้แจงโครงการ รณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการแสดงเจตนารมณ์ไม่ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความใจ และได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และขจัดการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับ รวมทั้งต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดตาก อย่างจริงจัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในส่วนของแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อให้นายจ้างผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือที่จะมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ รวมทั้งต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดตาก อย่างจริงจัง//////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

                ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด โครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆในเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สร้างความสมัครสมานสามัคคี แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รองรับการเป็นประชาคมสังคมอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ สร้างสังคมและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ จังหวัดตากมีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย หลายกลุ่ม และหลายวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้อยู่รวมกันอย่างสันติ และนำเอาประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตประจำวัน มาเผยแพร่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

อำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2559

                 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในระดับผู้นำ* เพื่อหารูปแบบแนวทางในการสร้างความปรองดองที่เหมาะสม *เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในการทำงานพร้อมแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน

เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติในหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิต โดยบริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ และบริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ เป็นผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยและได้รับการยกเว้นเฉพาะค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ

เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนราษฎร์ทั่วไป  งานบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนสิงหาคม

เรื่องของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนในด้านการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน โดยให้ชายผู้ที่มีสัญชาติเกิดในปี 2542 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559ทุกวันในวันและเวลาราชการ

เรื่องการรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำเดือนสิงหาคม

เรื่องโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560

เรื่องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดโครงการค่ายสัมพันธภาพให้กับรุ่นน้องโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

                ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด นาย ศิริศักดิ์  ใหมสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการมอบหมายจาก นายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ให้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายสัมพันธภาพ โดยมี นาย ภราดร  วงษ์ราช ครูชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึษาห้องที่.6/8 เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้อง 6/8 มาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่รุ่นน้องมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  เนื่องจากปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า การสร้างสัมพันธภาพต่อเพศตรงข้ามในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา เพื่อเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนในการปรับตัว การวางตัว ในแต่ละสถานภาพให้เกิดความเหมาะสมกับสถานภาพของวัยรุ่น  ในสังคมยุคปัจจุบัน จึงเป็นการดีที่ได้จัดโครงการค่ายสัมพันธภาพในครั้งนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความมั่นใจในการสานมิตรภาพ  ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งเรียนรู้ความเป็นจริงของโลก การจัดโครงการค่ายสัมพันธภาพจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพให้มากขึ้น  เกิดผลดีและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป