2.นักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี เข้าศึกษาดูงาน อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ

2.นักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี เข้าศึกษาดูงาน อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ

2.นักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี เข้าศึกษาดูงาน อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ 

ที่อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดีจำนวน 35 คน ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมปีที่ 4 -6 โดยการนำของนางสาวพิมพาพร วังท่า และนายพิเชษฐ์ นกมีรอด อาจารย์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี ที่ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมทักษะชิวิต และเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จินตนาการ คณิตศาสตร์ และความสนุกสนาน

โดยศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งอยู่ ณ สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน บริการด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สู่ ท้องถิ่น เน้นเด็กและเยาวชนเป็นจุดศูนย์กลาง 
ในปี พ.ศ. 2552 เป็นปีที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชันษาครบ 4 ปี ชาวจังหวัดตาก โดยเฉพาะ”ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรร่วมใจกันสร้างสิ่งซึ่งเป็นมงคลแก่ชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนาม “อุทยานการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ” ว่า อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  “ทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อของเข้าชมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ได้ในวันและเวลาราชการ

ภาพ  / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป