2.เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด

2.เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด

2.เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หรือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558   โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และการจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  , เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด ของบุคลากรเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ในหน่วยงานของตนเองได้  ,  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กระบวนการและองค์ความรู้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ , เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมอันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป