20 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

20 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2559

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ

                ที่ศาลจังหวัดแม่สอด นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น และผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาล ได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้บริการตามเขตอำนาจศาลจังหวัดแม่สอดพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก  ซึ่งจำแนกเป็น คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีอาญาความผิดอันยอมความได้ คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ คดีอาญาที่มีผู้เสียหาย รวมทั้งคดีอาญาที่มีคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1  โดยเฉพาะคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเป็นจำนวนมาก 

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ที่โรงเรียนบ้านมูเซอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำหน่วยงานจากส่วนราชการ ไปบริการประชาชนในพื้นที่ เช่น บริการตัดผม การแจกจ่ายต้นไม้ พันธุ์ผัก การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร ทางด้านช่างฝีมือ และงานเย็บปักถักร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้บริหารในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาอีกด้วย

สำหรับประชากรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีประชากรจำนวน 1,820 คน มีหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง ปัญหาที่สำคัญในพื้นที่มีปัญหาด้านภัยแล้งมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย ปัญหายาเสพติด และปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ตามลำดับ

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรม อปท.ตาก โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น

                ที่กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด   เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรม อปท.ตาก โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น  โดยในช่วงเช้า นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม อปท.ตาก โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น   ครั้งนี้ มี ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ผู้แทนจากภาคประชาชน และเยาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2000 คน โดยภายในกิจกรรมได้มีการแถลงข่าวผลงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก  การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสอด การแสดงละครสั้น ท้องถิ่นโปร่งใน ไร้คอร์รัปชั่น  การบรรยายให้ความรู้ สถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต โดย ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.  การบรรยายหัวข้อ แนวทางดำเนินการสร้างความโปร่งใสของเทศบาลนครแม่สอด โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และการบรรยายหัวข้อ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (มาตรา 103/7) โดยนางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า นักบริหารงานการคลังระดับต้น หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและพัสดุ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  จากนั้นในช่วงบ่าย นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการป้องกันการทุจริต ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก และพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

ชมรมสันติสุขเบาหวานอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมจัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

                ที่ห้องประชุมรัตตมณี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ชมรมสันติสุข เบาหวานอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติระจำปี 2559 โดยมีนายอนันต์ จี๋คีรี ประธานชมรมสันติสุข เป็นประธานการประชุมประจำเดือน และ ดาบตำรวจดี ทิพย์วงษ์ นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานพร้อมสมาชิกชมรมสันติสุขเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในวันนี้กว่า 25 คน โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย สมาชิกชมรมร่วมลงทะเบียน จากนั้นประธานจุดธูปเทียนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เนื่องวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 การมอบดอกมะลิให้แม่ การบรรเลงอังกะลุงโดยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด สมาชิกชมรมร่วมขับร้องเพลงราชสดุดี และเพลงเกี่ยวกับแม่ และสมาชิกร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยที่ตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลแม่สอด สิ้นสุดกิจกรรมโดยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

             ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยมีนางมาลัย เอื้องอ้าย ประธานชุมชนบัวคูณ และ นายระยอง ศรีพุ่ม หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยมาบริหารจัดการในชุมชน กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559                จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากทางหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงวัยบรรยายโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพยาบาลสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ช่วงท้ายของการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

                ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สังกัดสำนักงานพื้นการ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเตอร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายประวัตร พันกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานบันการศึกษาทุกระดับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มแม่กุ – มหาวัน จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้จัด พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ภายในงานยังได้จัด การแสดงนำเสนอผลงาน การสาธิตการทดลอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประเภทการแสดงและการ ประกวด การแสดง Science Show การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3000 คนและมีหน่วยงานทาง การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าชมงานในครั้งนี้ด้วย

 ///////////////////////////////// เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว /////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป