21 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

21 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 21 เดือนสิงหาคม 2559

จังหวัดตากจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

                ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 50 คน โดยสืบเนื่องจาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนฑยบายรัฐบาลและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  นั้นคือ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีความสุข  จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขั้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินของบริษัท เอาไว้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เป็นโครงสร้างใหม่ที่ให้ผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม มาร่วมกันทำประโยชน์โดยสามารถทำงานได้คล่องตัวภายใต้กรอบกฏหมาย และหลักธรรมภิบาล เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป ซึ่งจะเกิดความคล่องต้วในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการภายใต้ 1 เป้าหมาย คือ สร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข 3 กลุ่มงานหลัก คือ การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 5 กระบวนการ คือ ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหรือการประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านการตลาด และการสื่อสารสร้างการรับรู้โดยชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน เชื่อมโยง ขยายผล และวัดผลได้โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

สถานการณ์น้ำ  บนถนนสาย แม่สอด – แม่ตาว มีระดับน้ำลง รถเล็กสามารถสัญจรได้ แต่ยังคงเหลือการระบายน้ำอีกเพียงเล็กน้อยคาดไม่เกิน 2 วันน้ำจะระบายได้หมด

                ที่ถนนสายแม่สอด – แม่ตาว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้สั่งการให้ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์น้ำที่ท่วมขัง ที่เกิดจากที่ฝนตกในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสายแม่สอด – แม่ตาว ทำให้การสัญจรไม่สะดวก โดยได้มีการประสานเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน 2 เครื่องเพื่อทำการระบายน้ำและเปิดท่อระบายน้ำให้กว้างขึ้น เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ลำห้วยแห้ง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงอยู่ในระดับที่รถเล็ก รถจักรยานยนต์ สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว แต่ยังคงมีน้ำไหลมาสมทบและยังท่วมขังอยู่บ้าง คาดอีกไม่เกิน 2 วัน จะแห้งลงและเข้าสู่สถานการณ์ปกติ  

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุตายน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตากเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ

ที่ห้องประชุมทองกวาวเฮือนคำฟ้า กอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโครงการ ความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและ นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป จำนวน 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 38,169,500 บาท ให้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก ระนอง และชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนถึง มกราคม 2562 โดยมีเป้าหมายให้องค์กรภาคประชาสังคม เกิดความตระหนัก และสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติจดทะเบียนการเกิด เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษา

สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานในประเทศไทย เป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี ในพื้นที่ 44 จังหวัด ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย การต่อต้านการค้ามนุษย์ การปกป้องคุ้มครองเด็กและดำเนินการในโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและยุติการค้ามนุษย์ (ETIP) และการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ เอชไอวี หรือ เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลก

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

                ที่หอประชุมสมัครสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนสรรพวิทยาคม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้เพื่อรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ได้มีการแบ่งวันและเวลาออกเป็น 2 วันคือ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนวันที่ 21 สิงหามคมจะเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ตามลำดับ

                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหาร

                ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพ.ต.ต. อัศนันท์ ใจวุฒิ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยมีนายดำรง โตใย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรม และนายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 150 คน  การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในวันนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการทางจราจรพร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาและเพื่อแก้ปัญหาทางจราจรของบริเวณโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  

                การให้ความรู้ความเข้าใจใน มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.    ม. ที่ 1 คือ เมาไม่ขับ    ม. ที่ 2 ต้องสวมหมวกนิรภัย    ม. ที่ 3 มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพของรถจักรยานยนต์มีความบกพร่อง   ส่วน 2 ข คือ ข. ที่ 1 ใบขับขี่ ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนคือ ผู้ขับขี่ไม่มีความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ส่วน  ข. ที่ 2 คือ รัดเข็มขัดนิรภัยรถเมื่อเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว ผู้ที่อยู่ในรถจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทําให้ผู้ที่อยู่ในรถกระแทกกับตัวรถ ได้   และ 1 ร.คือขับรถเร็วไม่เกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด การขับขี่รถ ด้วยความเร็วสูง ทําให้ความสามารถในการทรงตัวของรถน้อยลง

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดลำปาง จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าว ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ของอำเภอแม่สอด

                ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงอำเภอแม่สอด นางถนอมศรี แสนหาญ และกลุ่มเกษตรกรสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ของอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดลำปาง เดินทางมาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าข้าว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรร ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังมีงานการวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอีกด้วย

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป