22 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

22 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 22 เดือน สิงหาคม 2559
ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีเทกระจาดแจกทานประจำปี 2559
                                 คณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากงม่ารุ่นที่ 47 ประจำปี 2559 ต่างนำศิษยานุศิษย์พร้อมกำลังแรงงานมาบรรจุสิ่งของใส่ถุงเพื่อใช้ในงานประเพณีทิ้งกระจาด หลังจากที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้นำสิ่งของประเภทข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋องและกะปิน้ำปลามาบริจาค เพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2559     โดยกำหนดการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2559 นี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับ ตลอดจนบริจาคแจกทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยังผลให้เกิดความสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โดยในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ตั้งอยู่เลขที่ 89 ซอยโรงจักร ถนนชิดวานา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีกำหนดงานมีดังนี้ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2559 มีอุปรากรจีน (การแสดงงิ้ว) ฉลอง 5 วัน 5 คืน วันที่ 23 สิงหาคม 2559 พิธีแจกทาน วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากงออกเดินทางไปสักการบูชาศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เทศบาลนครแม่สอดพร้อมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ตามโครงการหลัก นวัตบวร ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดและนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ตัวแทนคณะครูนักเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 5 แห่งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน
     จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ตามโครงการหลัก นวัตบวร การจัดการขยะแบบครบวงจรและวัฎจักรชีวิต ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการยกระดับพร้อมแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ผ่านการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยใช้หลักนวัตบวร เป็นฐานการเรียนรู้ใช้ประเด็นการจัดการขยะ เป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสู่ชุมชนและสังคม เพื่อบูรณาการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้โดยปลูกฝังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ยอมรับในการใช้หลักการวิจัยในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลผลิตนักเรียนในลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อให้ได้หลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนสันต้นปินจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
                           กลุ่มงานสาธารณสุข รพ.แม่สอดและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนสิงหาคมพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ.ที่ทำการชุมชนชุมจ๊อกจอสามัคคี โดยการนำของนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและนายสำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอสามัคคีพร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล      หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิการชี้แจงข่าวสารประจำเดือน การถวายพระพรโดยมีแม่ดีเด่นเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปทียนแพร กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559โดยนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้นำการกล่าวคำถวายพระพร  การร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของชุมชนประจำปี 2559  และที่ทำการชุมชนสันต้นปิน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน นำโดยนายสุทิน  หมูถึง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน ผู้สูงอายุภายในชมรมร่วมทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมการให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ  ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมรับประทานอาหารสำหรับในวันนี้นาย ผินและนางเข็มทอง เครือหมู ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน พร้อมด้วย ขนมหวาน
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่สอด
    ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  หวจ.ตาก เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยมี นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยเคลื่อนปกคลุมประเทศลาวตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกหนัก  ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำป่าไหลหลากตามลำห้วยและที่ราบลุ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมขังเส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนของราษฎรอย่างฉับพลันราษฎรผู้ประสบภัยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในพื้นที่ตำบลแม่สอดแม่ตาวและตำบลแม่ปะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่พื้นที่ตำบลแม่ปะซึ่งเป็นที่ราบต่ำและเป็นพื้นที่รองรับน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
    นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก  กล่าวว่า…..ได้สั่งงานการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดภัยขึ้นไทยเกิดขึ้นและด้วยความห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยจังหวัดตากได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดมามอบให้ผู้ที่ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข  สำหรับความเสียหายในด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และอื่นๆ  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและดำเนินการให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป///////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการประจำปี 2559
    ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และคณะ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงงาน พร้อมทั้งขอรับข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2559
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำบลละ 5 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านลานสอ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 175,000 บาท โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณคลองลอก บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 104,000 บาท และโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 264,900 บาท ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่//////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภค และเงินสนับสนุนการครองชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 
       ที่ชุมชนร่วมแรง ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนร่วมแรง ได้เดินทางไปยังบ้านพักของนายสัมพันธ์ ช่างทำ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมแรง โดยมีบ้านพักอยู่ในบริเวณบ้านของญาติพี่น้องที่สร้างด้วยไม้ เป็นเพิงพักสภาพทรุดโทรม นายสัมพันธ์ อาศัยอยู่กับพี่สาว และหลานๆ มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก เบื้องต้นเทศบาลนครแม่สอดจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภค และเงินสนับสนุนการครองชีพให้แก่ผู้พิการ และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ได้ประสานกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ จะได้ดำเนินการในการซ่องแซมบ้านเพื่อให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น /////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป