24 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

24 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2559

จังหวัดตากเปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเมียนมา หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี รองรับความต้องการของนักลงทุนในจังหวัดชายเเดน หนุนการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

                 ที่สำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากแห่งที่สอง(แม่สอด) ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเมียนมา หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เเละผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง  สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเมียนมาในครั้งนี้ ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการโครงการสร้างทักษะเเรงงาน วิชาชีพเเรงงาน ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายเเดน เเละพื้นที่จังหวัดชายเเดนของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะฝีมือเเละวิชาชีพให้กับเเรงงานชาวเมียนมา ที่จะมารองรับความต้องการของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจังหวัดชายเเดนของประเทศไทย เเละเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ตลอดจนการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยไปบริเวณชายเเดนอีกด้วย  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดตากได้กำหนดฝึกอบรมให้เเก่เเรงงานชาวเมียนมา ในสถานประกอบการกิจการเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยจัดอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  จำนวน 12 ชั่วโมง ทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละ 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  22 – 27 สิงหาคม 2559  อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตต่อไป///////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เทศบาลนครแม่สอดมอบรถเข็นวิลแชร์ ให้แก่ผู้พิการ ในโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

                 ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานมอบรถเข็นวิลแชร์ ให้แก่ผู้พิการ ในโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด  ได้จัดทำโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ประจำปี 2559 ซึ่งในเขตพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด จากการสำรวจพบมีผู้พิการทั้งหมด 495 คน  โดยในเบื้องต้นในครั้งนี้ได้มีการมอบรถวิลแชร์สำหรับผู้พิการทั้งหมด 6 ราย  และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากโลตัส สาขาแม่สอด เป็นจำนวน 50,000 บาท ซึ่งการมอบรถเข็นวิลแชร์ในครั้งนี้เพื่อให้เป็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการในการใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้พิการและครอบครัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าวและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง สร้างความเสมอภาคในสังคมระหว่างผู้พิการกับบุคคลทั่วไป ให้สังคมได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการในสังคม/////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2559

                ที่ห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นายกิจจา  แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปีการศึกษา 2559 นี้ได้จัดมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคมจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม นี้   โดยนางสาวสุคนธ์   อินทร์แก้วเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2559 นี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ในการนี้นายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษายังได้มอบหนังสือไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกในงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันนครแม่สอดวิชาการอีกด้วย///////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

หน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2559

                คณะกรรมการมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล ร่วมกับกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี 2558 ที่บริเวณศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่อาทิ นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าอัยการศาลจังหวัดแม่สอด ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 4 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและ หน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชาวกะเหรี่ยง รวมถึงชาวพม่าจากจังหวัดเมียวดีที่มีฐานะยากจนจำนวนมากเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่ามารอรับบริจาคจำนวนนับหลายพันคน เมื่อเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกสิ่งของที่จะแจกทานมาจอดรอเพื่อนำสิ่งของมาแจกจ่ายต้องเอาแผงมากั้นป้องกันความชุลมุนวุ่นวายได้ร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคในพิธีเทกระจาดให้ทาน หรือซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนในแม่สอดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
              ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล กล่าวว่า ประเพณีซิโกว หรือการทิ้งกระจาด แจกทาน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนในแม่สอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งวิญญาณไร้ญาติทั่วไป เป็นการเสริมส่งวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สุคติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงานและครอบครัว ปีนี้แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้นำสิ่งของจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นจำนวนหลายหมื่นถุง รวมมูลค่าหลายล้านบาท มาแจกเป็นทานแก่ผู้ยากไร้คนละ 1 ถุง นำไปบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และพัฒนาจิตใจ เพื่อให้พร้อมเป็นผู้ให้

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตามโครงการขยะรีไซเคิลรู้คุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                ที่อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนจัดงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลรูคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อมบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายกุล เครือวีระ ประธานคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 300 คน

                สืบเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นชอบที่จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาและชุมชน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบ นวัตบวร เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านของทางโรงเรียน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เกิดทักษะมีความรู้ความสามารถอีกทั้งแปรขยะที่ไร้ค่าให้กลายเป็นทุนได้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

                ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเช่นกัน ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นายปัญญา ธัญญพิพัทธ์      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นแม่ดีเด่นชุมชนบ้านทุ่งเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

 /////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป