25 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

25 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2559
จังหวัดตาก จัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน โดยให้เยาวชนรับรู้และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน และเพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานสาธารณะ มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีเยาวชนนอกสถานศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก อ.สามเงา และ อ.วังเจ้า มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2559 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ได้รับความร่วมมือจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ช่วยเหลือการดำเนินโครงการ สถานที่ฝึกอบรม และสนับสนุนวิทยากร ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป////////////////////////////////////////////////////
คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ได้ออกทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 10 คน ได้ออกทำการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 สิงหาคม 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำการตรวจในด้านสุขภาพภาวการณ์เจริญเติบโต ทั้งทางด้านสติปัญญาสมาธิ ด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัย เพื่อเป็นการติดตามภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนและเฝ้าระวังในด้านของโรคติดต่อภายในสถานศึกษา การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน มีความมุ่งหมายที่สำคัญในการตรวจค้นหาความบกพร่องทางด้านสุขภาพของนักเรียนเมื่อพบแล้วก็หาทางช่วยเหลือแก้ไข การติดตามเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพ ให้ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องโดยการติดต่อกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง การแนะนำตักเตือน หรือการแนะแนวสุขภาพ เพื่อการดำรงรักษาไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี การปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิการของนักเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ ข่าว วรภา พันลุตัน
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นาวสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ///////////////////////////////////////////////////////////
ผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม ณ.ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย ณรงค์ อุตตะมะ ปธ.ชุมชนปู่แดง และนางอาภรณ์ แสนเอื้อย   หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านปู่แดง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.แม่สอดและฝ่ายเจ้าที่ทันตกรรม รพ.แม่สอด ออกตรวจสุขภาพฟันพร้อมแจกแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จากนั้นแม่ดีเด่นชุมชนปู่แดงเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ
/////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน
คณะศรัทธาวัดสักทองวนารามจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2559
วัดสักทองวนารามเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2559 โดยทางคณะศรัทธาคณะศรัทธาวัดสักทองวนารามจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพุทธเพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยมีกำหนดการคือวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ เวลา 10.00 น.เริ่มรวมจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น. ทำพิธีถวายข้าวพระพุทธ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
รพ.แม่สอด อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง
ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมสหสาขาวิชาชีพ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลทั่วไปและ โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดตาก
นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะฉุกเฉิน พบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจ และมะเร็ง ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ตาม แต่ยังไม่สามารถลดอัตราการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จึงทำให้เสียชีวิต เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการไปตลอดชีวิต และสูญเสียเศรษฐกิจตามมา ปัจจุบันการรักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้ผลค่อนข้างดี สามารถลดอัตราตาย และลดการเกิดความพิการได้ แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ที่จะต้องวินิจฉัยและเริ่มให้ยา หลังจากเกิดอาการ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่การป้องกันโรค การประเมินอาการ และการส่งต่อผู้ป่วยก่อนมาโรงพยาบาล รวมไปถึงการจัดระบบ และวางแนวทางร่วมกันทั้งในระดับทุติยภูมิ และระดับปฐมภูมิ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการรักษา ส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง//////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป