26 เดือนสิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

26 เดือนสิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุข จ.ตากเข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด

                ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร, นายกุล เครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมด้วย คณะครูแผนกปฐมวัยให้การต้อนรับคณะประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้จัดทำโครงการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดปี 2559 ภายใต้กิจกรรมการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคศูนย์เด็กเล็กฟันดียอดเยี่ยมระดับจังหวัดตากปี 2559 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเกิดความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายในการดูแลศูนย์เด็กเล็ก ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจึงได้ทำการออกคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยมระดับจังหวัดตากปี 2559 และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ก็เป็นอีก 1 แห่ง ด้วยที่ได้ร่วมรับตรวจประเมินให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด จึงมีการตรวจประเมินในครั้งนี้///////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน   

จังหวัดตาก ประชุมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 3/2559

                นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมประชุมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีคณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (ประชารัฐ) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

                สำหรับที่ประชุมในวันนี้ได้หารือร่วมในการกำหนดวงเงินจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 4 ล้านบาท ในการนี้ จากการประชุมระดมหุ้น  โดยการหารือล่าสุดที่ประชุมสามารถรวมหุ้นได้ 2057 หุ้น รวมเป็นเงิน 2,057,000 บาท ยังขาดอีก 553,000 บาท ซึ่งยอดของจังหวัดตาก อยู่ที่ 2,610,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมหุนเเละจำนวนเงินของจังหวัดเสร็จ จะนำไปสมทบทุนกับทาง บ.ไทยเบฟฯ เเละธนาคารกรุงเทพ ที่ได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ จังหวัดตากจะระดมหุ้นให้ครบเเละกำหนดจดทะเบียนเปิดบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก จำกัด ให้ได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้   นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเสนอพิจารณา รายชื่อหน่วยงาน บุคคลที่ประสงค์จะระดมหุ้นเพิ่มเติม และคัดเลือกบุคคลจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เป็นผู้ริเริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เพื่อบริหารจัดการเเละสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดตากต่อไป//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รพ.แม่สอด จัดงานมหกรรมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD

                 ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ได้รับการตรวจคัดกรองโรค เพื่อพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และผู้ดูแล การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอสต้าเซนเนก้า (ประเทศไทย จำกัด) มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และผู้ดูแลจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

 นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการภาพ กล่าวว่า การตรวจสมรรถภาพปอด มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และประเมินผลการรักษา ซึ่งการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและผู้ดูแลในเรื่องพยาธิสภาพของโรค การฝึกการหายใจ การใช้ยาที่ถูกวิธี อาหารเฉพาะโรค การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โรคกำเริบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย

 นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ป่วยและผู้ดูแล ที่มีโอกาสได้รับการตรวจสมรรถภาพปอด และได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การใช้ยา อาหารเฉพาะโรค การทำกายภาพบำบัด และความรู้อื่น ๆ ซึ่งคาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป/////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะและร่วมเล่นฟุตบอลกระชับมิตร กับทีมนครแม่สอด ยูไนเต๊ด

                 ที่สนามฟุตบอล วี อาร์ ซ๊อกเกอร์ฟิว  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย เลขานายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะที่ได้ร่วมกันเดินทางมาติดตามงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยในครั้งนี้ได้มีโอกาสได้ร่วมกันเล่นฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม นครแม่สอด ยูไนเต็ด ที่นำทีมโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และทีม เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด ที่นำโดยนายสมศักดิ์  เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีฯในฐานะ ประธานสโมสรทีมสุโขทัย เอฟซี โดยในครั้งนี้ทีม เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด เอาชนะทีมนครแม่สอดยูไนเต็ด ไปด้วยคะแนน 7 ต่อ 6 ประตู///////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

                ณ.หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  นายกิจจา แตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน  โดยมีนางปณิธาน  สุจินดา  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาสาตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการงานเทคโนโลยีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 เป็นจำนวนกว่า 300 คน    ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ  ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และการงานเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้ขึ้นมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดความสนใจ  โดยกิจกรรมต่างๆภายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันแต่งคำขวัญทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมกลางแจ้งได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ซึ่งท้ายสุดของพิธีเป็นการมอบประกาศนียบัตรและของขวัญ ของรางวัล  ให้กับนักเรียนผู้ที่ทำการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

อ.แม่สอดจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณะเพื่อการจัดสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งที่2

                นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ว่างเปล่าของทางราชการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด 2 (ถาวร) ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าประชุมร่วมตัวแทนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้การพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ว่างเปล่าของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด2 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขกรอบเวลาและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการรองรับความเจริญเติบโต การขยายตัวเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในวันข้างหน้า////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย 3 อำเภอ

                นายสุทธา สายวานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางประภัสสร น่วมพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.พบพระ ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นมา มีผู้ประสบภัยเข้ารับความช่วยเหลือจำนวน 500 คน นอกจากนี้คณะยังได้ไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง และ อ.แม่ระมาด อีกอำเภอละ 500 ชุด ทั้งนี้ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ของ 4 อำเภอ คือ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และ อ.พบพระ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก ทางจังหวัดตาก และ ปภ.ตาก จึงได้จัดถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่ง อ.แม่สอด ได้มอบไปก่อนหน้าแล้ววันนี้จึงมามอบให้อีก 3 อำเภอดังกล่าว/////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป