28 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

28 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 28 เดือนสิงหาคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอพบพระ พร้อมมอบนโยบายให้นายอำเภอพบพระเร่งซ่อมแซมศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในสถานีทดลองพืชไร่กรมวิชาการเกษตร

                นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.พบพระ และเจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ เดินทางตรวจความเรียบร้อยศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในสถานีทดลองพืชไร่กรมวิชาการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก  ศาลาทรงงานแห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาประทับทรงงานถึง 6 ปี ใน 6ครั้ง ตั้งแต่ปี 2538-2543 หลังจากนั้นทรุดโทรมตามลำดับ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 และทางอำเภอพบพระ เห็นควรบูรณะขึ้นมาให้เหมือนเดิมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ศึกษาตามรอยพระบาทให้กับชุมชน และคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อไป เพราะสถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของชุมชนในพื้นที่โดยแท้จริง นอกจากนี้ยังมีต้นไม้หลากชนิดที่พระองค์ทรงปลูกไว้ กระทั่งวันที่ 12 สิงหาคม 2559 มีการจัดงานเฉลิมฉลองศาลาทรงงานที่บูรณะเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

                หลังจากนายเจริญฤทธิ์ ผวจ.ตาก เดินสำรวจทั่วบริเวณและแจ้งนายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.พบพระ ให้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาทรงงานทันทีเพราะสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่มงคล เป็นจุดสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยจะเป็นคนออกเงินเอง นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้นายอำเภอ ให้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เหมือนแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบให้พี่น้องชาวพบพระและใกล้เคียง มาอาศัยศึกษาจากของจริง มีการสาธิตตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งคัดเลือกราษฎรที่มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียร แต่ขัดสนที่ทำกิน เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประกอบอาชีพปลูกไม้ผล ผลผลิตให้นำไปเป็นรายได้ ทำให้เกิดประโยชน์ และช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ให้สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

อำเภอแม่สอดจัดประชุมศูนย์ข่าวประจำเดือนสิงหาคม ปัญหาที่ยังคงให้ความสำคัญคือปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ชายแดน

                ที่ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 11 โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตากยังการลักลอบค้ายาเสพติดกันอย่างต่อเนื่อง จากการจับกุมส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยที่บริเวณตลาดริมเมยและในพื้นที่ชุมชน ตำบลและหมู่บ้านต่างๆ โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ศูนย์ข่าวที่เข้าร่วมประชุมคอยติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ขบวนการเครือข่ายยาเสพติด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากมีข้อมูลข่าวสารให้รีบแจ้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา  ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้นั้น จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง จึงประสานขอความร่วมมือในการติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบหากตรวจพบและมีข้อมูลข่าวสารให้รีบแจ้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนสิงหาคม

                ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม นำโดยดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ หัวหน้ากุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน ในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น จากนั้นหัวกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระและสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง การให้ความรู้เรื่องของการใช้ยาให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรค และทำกิจกรรมฝึกสมองในผู้สูงอายุ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าสู่ธุรกิจ อี คอมเมอร์ส ระดับต้น

                ที่ห้องเรียนศูนย์ ICT มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าสู่ธุรกิจ อี คอมเมอร์ส ระดับต้น อันเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดตาก กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 40 คน ที่มีความสนใจการค้าขายด้วยระบบ อี คอมเมอร์ส  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจด้านการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ อี คอมเมอร์ส แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ สร้าง ยก เสริม  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้ใช้ อี คอมเมอร์ส โดยการอบรม บ่มเพาะ พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรสร้างผู้ประกอบการ อี คอมเมอร์ส รายใหม่ หลักสูตรสร้างผู้ประกอบการเข้าสู่ www.thaicommercestore.com ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน   ยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจ อี คอมเมอร์ส ได้แก่การออกเครื่องหายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ DBD Registered และการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Verified ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นร้านค้าออนไลน์โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบ่มเพาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ การเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ ผ่าน thailandmegasale.com กิจกรรม Thailand E Commerce Day  เป็นการรวมพลคนประกอบธุรกิจออนไลน์กิจกรรมประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น เป็นต้น

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุตายน

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมไทยเมียนม่าร์และกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

                โดยเริ่มที่กิจกรรมแรกเป็นการจัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมไทยเมียนม่าร์ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไร้พรมแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2 ศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกว่า 400 คน ที่อาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนาย ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทั้งสองประเทศมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทัศนคติที่ดีรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีถึงวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติถึงที่มาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโครงการ 3D ที่มาจากพื้นที่ต่างกันในประเทศไทย รวมถึงการแบ่งปันเครื่องมือและการเรียนรู้ถึงความสำเร็จของโครงการ

                กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน SAFE STUDENT SEX  ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนางสาว อุไรวรรณ อินริราย ครูชำนาญการพิเศษเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน SAFE STUDENT SEX  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อเผยแพร่วิธีหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

                กิจกรรมที่ 3 การเปิดการอบรมค่ายส่งเสริมความสามรถพิเศษด้านทักษะปฏิบัติ เทรนนิ่ง เดอะ เทรนเนอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ห้องเรียน ชั้น3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติในการทำงานของนักเรียน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติจริงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการวัดทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนและเพื่อฝึกทักษะทางการปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2559

                กิจกรรมที่ 4 คณะครูฝ่ายแนะแนวจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลนักเรียน เพื่อที่ปรึกษากับเพศวิถีรอบด้าน นักเรียนชุมชนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC ) ที่อาคารห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนายธีรโชติ คงคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานโดยมีนักเรียนชุมชนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC ) เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเพื่อนที่ปรึกษา ให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการให้คำปรึกษาพร้อมแนะแนวแก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนแนะแนวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าถึงและเข้าใจการเป็นคุณแม่วัยใส เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัยและเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี

                ส่วนกิจกรรมที่ 5 ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดย พ.ต.ต.อัศนันท์ ใจวุฒิ    สวป.สภ.แม่สอด มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนศาสตร์ ศรีสุนนท์ รองสว.จร. ด.ต.เอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์ ผู้บังคับหมู่งานจราจรเป็น วิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”กิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย”ให้กับ”นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร” โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยนายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารนำนักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 170 คน  การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในวันนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการทางจราจรพร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาและเพื่อแก้ปัญหาทางจราจรของบริเวณโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 

                และกิจกรรมที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ เปิดการอบรมค่ายสุนทรีย์ศิลป์ ครั้งที่ 10  โดยมีนายธีรโชติ คงคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธาน ที่อาคารศิลปะการดนตรี โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 150 คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ค่ายสุนทรีย์ศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นการเข้ค่ายตามโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็ก เป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจศิลปะ การดนตรี นาฏศิลป์ นำเอาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปพัฒนากระบวนการคิด จิตใจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และสามารถสร้างเครือข่ายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่สอด

                ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและคณะให้การต้อนรับ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนำเสนอข้อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ภาพรวมของจังหวัดตาก ระบบการให้บริการข้อมูล ระบบการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ระบบการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อชายแดน ระบบการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ รวมทั้งการนำเสนอปัญหาต่างด้านบุคลากร สุขภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังสาธารณสุข ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลท่าสองยางและโรงพยาบาลอุ้มผางอีกด้วย

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน    ประจำปี 2559  

                ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์และประธานชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด จัดงานสืบชะตาหลวงและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้รับการมอบหมายจาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เป็นประธานในพีธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายชมรมผู้ปกครองนักเรียน ประธานชุมชน คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้จำนวนกว่า 150 คน การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและก่อให้เกิดสิริมงคลกับทางผู้ปกครอง คณะครูนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุน ทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์และเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัย สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง กำหนดการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน โดยมีการมอบทุนการศึกษา พิธีกรรมทางศาสนา พิธีถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทางด้านการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ได้มีความเห็นชอบในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อหารายได้นำไปสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว    วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป