29 กรกฎาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

29 กรกฎาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2559
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่3
ที่ ไร่มณีทิพย์ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เทิดไท้องค์ราชันย์องค์ราชินี ครั้งที่ 2 โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดเป็น 2 ช่วงโดยในช่วงแรกเป็นพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และมอบหนังสือผู้ผ่านการฟื้นฟู โดยมีนายสุทธา สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ว่า 80 คน และกิจกรรมในช่วงที่สอง เป็นพิธีถวายราชสดุดีเทิดไท้องค์ราชันองค์ราชินี โดยมีนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธาน และนางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มตราอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้กับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งจาก กระทรวงยุติธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายพานพุ่ม ประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมถ่ายรูปร่วมกัน หลังจากนั้นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมงานลงแปลงนาเพื่อการปลูกข้าว โดยในครั้งนี้ใช้สายพันธ์ข้าวหอมมะลิ ในการปลูก และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 500 คน////////////////////
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเมืองชายแดน ถนนเลียบแม่น้ำเมย บ้านวังตะเคียนใต้ จุดผ่านแดนบ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก
ที่ห้องประชุม รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสร์อท นาย ยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด ได้รับมอบหมายให้เดินทางมาเป็นประธาน โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเมืองชายแดน ถนนสร้างใหม่ ค 2-1และ ค 2-2 งานปรับปรุง ถนนเลียบแม่น้ำเมย บ้านวังตะเคียนใต้ จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตากเป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเมืองชายแดน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประตูการค้า บริเวณจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แบ่งระดับความสำคัญในการทำแผนพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว จากผลการศึกษาพบว่า จ.ตากเป็น 1 ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ จึงถูกกำหนดในแผนพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558-2562 ด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน โดยลักษณะโครงการ เป็นถนนสร้างใหม่ ค 2-1 ระยะทาง 4 กม., ค 2-2 ระยะทาง 3 กม. เชื่อมบ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด กับ ถนนทางหลวงเส้นใหม่ไปสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ที่กำลังก่อสร้าง และงานปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำเมย บ้านวังตะเคียนใต้ กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ระยะทาง 5 กม. โดยจะศึกษาแนวทางเลือก และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม พร้อมจัดทำแบบเชิงหลักการ ของเส้นทางดังกล่าว
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ ที่มีต่อโครงการ ก่อนจะสรุปผลและปิดโครงการ ใช้ระยะเวลากว่า 8 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสิ้นกว่า 300คน/////////////////////////////////
ภาพและข่าวโดย วรภา พันลุตัน
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและเพิ่มความเข้มข้น ป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบและความวุ่นวายช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนวันลงประชามติ
พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ .ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก ตำรวจ สภ.พะวอ สภ.แม่ระมาด สภ.พบพระ สภ.ท่าสองยาง พร้อมบูรณาการ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ตำรวจท่องเที่ยวตาก(แม่สอด) ตชด.346 อส.แม่สอดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบและการเพิ่มความเข้มงวดการดูแล เฝ้าระวัง การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อป้องกันปราบปรามการ การเฝ้าระวังกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการลงประชามติ เช่นการขโมยหรือฉีกบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ โดยมีกำลังพลพร้อมอาวุธ กว่า190 คนโดยมี นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เดินทางมาเป็นประธานปล่อยแถว ณ บริเวณหน้าลาน อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
/////////////////////////////////////////////////////////
ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม
ที่ทำการชุมชนอิสลาม เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนพฤษภาคม โดยมีนาย ชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนอิสลาม และ นายประเสริฐ มากศรี หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนการชี้แจงการร่วมลงคะแนนเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. การให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องโรคต่างๆในช่วงฤดูฝนเช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน//////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ที่อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมกันจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฉลองพระชนมายุครบ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์//////////////////////////////////////////////
รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนสองแคว 1 และชุมชนสองแคว2
นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนสองแคว ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งหลังจากได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชน โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขัง โดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ พร้อมทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล เลนโคลน ที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป