29 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นแม่สอด

29 สิงหาคม 59 ข่าวท้องถิ่นแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559

วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ (Fix it Center) แบบถาวร

                ที่บริเวณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ (Fix it Center)แบบถาวร โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายจักรภพ    เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดเผยว่า โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ (Fix it Center) เป็นโครงการที่วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อการบริการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องมือการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับช่างชุมชน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

                 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด ชั้น 4  เทศบาลนครแม่สอด จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายศุภกร แสงราช รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ ว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร  นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายกุล เครือวีระ นายบรรเจิด  ลาวัลย์รัตนากุล  รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นผู้เสนอญัตติ  โดยในที่ประชุมมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองวิชาการและแผนงาน  การเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หนึ่งปีงบประมาณ ของกองวิชาการ และเรื่องอื่นๆ///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการฝึกอาชีพให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                 ที่ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด  กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด จัดให้มีโครงการฝึกอาชีพให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนกองงาน เทศบาลนครแม่สอดร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับความรู้จากวิทยากร จากศูนย์เรียนรู้อาชีพชุมชน ตำบลแม่กาษา เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของการสานตะกร้าพลาสติกและประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีอาชีพเสริมแก่ครอบครัวและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนภายในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป///////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

โรบินสัน  ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์  แม่สอด  จัดงาน มอเตอร์โชว์ 2016

                ที่บริเวณหน้า ทอป ซูปเปอร์มาเก็ต โรบินสัน  ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์  แม่สอด  เขตเทศบาลนครแม่สอด นางแก้วตา  ธนปราโมทย์ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดงาน มอเตอร์โชว์ 2016  โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ  ทังดิน ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความ มั่งคงอำเภอแม่สอด มาเป็นประธานในพิธีเปิด  ภายในงานมีกิจกรรมโชว์มอเตอร์ไซด์ผาดโผนจากทีม ยามาฮ่า  แชมป์ระดับประเทศ  กิจกรรมขบวนแห่จาก นัท ซุปเปอร์ไบร์  กิจกรรมมินิคอนเสริตน์จากดาราศิลปินชื่อดัง เติ้ล ธนพลที่สร้างสีสันให้กับพิธีเปิดในครั้งนี้  และกิจกรรมการประกวด ยัง มิส มอเตอร์โชว์  ท่านใดสนใจกับกิจกรรมภายในงาน มอเตอร์โชว์ 2016 สามารถไปร่วม ชม เชียร์ ให้กำลังใจกันได้ที่ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แม่สอดค่ะ///////////////////////

ภาพ / ข่าว  วรภา  พันลุตัน

ประธานหอการค้า จ.ตาก ร่วมกับ สมาชิกอุปถัมป์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  ได้ทำการอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมขึ้นประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้สักการบูชา

            ณ.บริเวณหน้าศาลเจ้าปุงเถ้ากงม่า  เขตเทศบาลนครแม่สอด นาย สมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก ได้รับการมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ตรีรัตนวัฒนา  ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เป็นตัวแทนในการดำเนินการจัดสร้างองค์พระแม่กวนอิมปางประทานพร-เมตตา เพื่อนำมาประดิษฐานยังอำเภอแม่สอด โดยในวันนี้เป็นพิธีการยกองค์พระแม่กวนอิมขึ้นบนฐานบัว ก่อนสร้างศาลาไว้ครอบองค์พระแม่กวนอิมเป็นลำดับต่อไป

                พระแม่กวนอิมปางประทานพร – เมตตา สร้างมาจากหินหยกขาวก้อนเดียวกัน  ขนาดความสูงพร้อมฐานบัว 4 เมตร 10 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4 ตัน  ประเมินค่าไม่ได้ กวนอิม ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หรือ กวนอิน ตามสำเนียงกลาง ภาษาจีน เป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เนื่องจากในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรได้อธิบายว่า พระอวโลกิเตศวรนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรี และเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้งทิเบต จีน หรือญี่ปุ่น ย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างในกรณีพระอวโลกิเตศวรนี้ Sir Charles Eliot ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “คงเนื่องมาจากความสับสนทางความคิดของชาวจีนในยุคนั้น ซึ่งบูชาเทพเจ้าต่าง ๆ ของตนอยู่แล้ว และเมี่ยวซ่านก็เป็นเทพวีรชนดั้งเดิมอยู่ก่อน พออารยธรรมพระโพธิสัตว์จากอินเดียแผ่เข้าไปถึง ได้เกิดการผสานทางวัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อเสียงคงไว้เพียงแต่คุณลักษณะต่าง ๆ พอให้แยกออกว่าเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์”   ขณะที่ซินแสได้ทำพิธีอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมขึ้นประดิญฐานยังแท่นดอกบัว ทางคณะสวดมนต์จีนของศาลเจ้าจีนได้สวดมนต์ภาวนาขอบารมีขององค์ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวให้ขึ้นประดิษฐานได้โดยง่ายและสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เพื่อประชาชนชาวอำเภอแม่สอดที่ศรัทธา ได้มากราบไหว้ เคารพ ส่วนท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมสร้างศาลาพระแม่กวนอิมหยกขาวปางประทานพร  ได้ที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล//////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

ที่อาคารการเหะชุมชนอิสลามเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคมโดยนายชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนชุมชนอิสลาม นายประเสริฐ มากศรี หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมฯ ได้นำผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน พร้อมการทำประชาคมรับรองสัญชาติในการทำบัตรประชาชนของผู้ที่ตกสำรวจจากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดที่วัดมณีไพรสณฑ์ในวันที่ 7 กันยายน 2559 การจัดมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุในวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด การออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตาผู้ที่มีปัญหาทางสายตาของกลุ่มงานจักษุแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดที่ชุมชนอิสลามในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

                ในวันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป