3 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

3 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2559

จังหวัดตากจัดงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

                ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตาก การจำหน่ายสินค้าOTOP การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ การจัดแสดงพืชสมุนไพร ทรัพย์ในดิน สินในน้ำของแต่ละอำเภอ การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์ กิจกรรมนัดพบแรงงาน และการเสวนาทางวิชาการ งาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในงานหลายล้านบาท นับว่าเป็นงานที่จัดขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผล นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสากล และสร้างโอกาส ขยายตลาดส่งออกสินค้า OTOP รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สำหรับงานดังกล่าว เริ่มจัดระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 3

                ณ.ห้องประชุม รร.เซนทารา แม่สอดฮิล  รีสร์อท เขตเทศบาลนครแม่สอด นาย พันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 3  โดยมีนายสิทธิ์นันท์  เบญจสุพัฒนนันท์  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการนี้ นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้รับการมอบหมายจาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เข้าร่วมการประชุม และมีหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

                เพื่อให้การดำเนินงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดตากสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยความร่วมมือของจังหวัดตากจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการขึ้นโดยดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งได้นำเสนอความเป็นมาวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินโครงการนำเสนอแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดตากแผนหลักและผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเสนอร่างออกแบบรายละเอียดเร่งด่วนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดโครงการ

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

โรงพยาบาลแม่สอด ออกหน่วยคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน ในชุมชน

                ที่ชุมชนแม่สอดวิลล่า เทศบาลนครแม่สอด กลุ่มงานจักษุวิทยาและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด ได้ออกหน่วยคัดกรองรณรงค์ตรวจสุขภาพดวงตา และคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องโรคต้อกระจก จะได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน

โรคตาต้อกระจกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้พบแพทย์และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมเสีย ในสมัยปัจจุบันสามารถรักษาโรคตาต้อกระจกโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมได้  การผ่าตัดทำได้ง่ายไม่เจ็บปวดและปลอดภัย ผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียงแค่ 1-2 วัน หลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้โดยปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนัก ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ก็จะหายจากโรค สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกตัญญูเลี้ยงดูพ่อพิการทางสายตา เบื้องต้นมอบสิ่งของและทุนทรัพย์ช่วยเหลือและเร่งดำเนินการสร้างที่พักให้

                จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ในเขตพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอด โดยได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านในเขตหมู่บ้านสันทราย หมู่ที่ 10  ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ว่าพบเด็กหญิงผู้ยากไร้ยอดกตัญญูและไม่ได้เรียนหนังสือและยังต้องเลี้ยงดูพ่อที่พิการทางสายตา โดยการเก็บขยะ หาเลี้ยงชีพ        นายอำเภอแม่สอด จึดได้เร่งประสานทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร กิ่งกาชาด ร่วมกับฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ  โดยบ้านที่อยู่เป็นป่ารกทึบท้ายหมู่บ้าน ไกลตาผู้คน ภายในบ้านมีเด็กหญิง กรกมล กองแก้ว อายุ 14 ปี  และนายบุญ กองแก้ว อายุ 8 ปี ผู้เป็นพ่อ ซึ่งการเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก   โดยเบื้องต้นกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุก และมอบเงินทุนที่ได้จากการรวมรวมจากหลายฝ่าย มอบให้กับครอบครัวของนายบุญ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น สร้างความปิติยินดีทั้งผู้มอบและผู้รับเป็นอย่างมาก  ด้านนาย บุญ กองแก้ว  ผู้เป็นบิดาเล่าว่า ครอบครัวตนเองยากจนมีลูกสองคน โดยหนึ่งคนเป็นชาย อายุ 17 ปี ป่วยพิการด้านสมอง ส่วนภรรยาแยกทางกันนานแล้ว โดยเมื่อ10ปีก่อนตนเองป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองรื้อรัง และเคราะห์ร้ายเกิดเป็นป่วยเป็นโรคต้อหิน ส่งผลทำให้ให้ตาบอดทั้งสองข้างเนื่องจากไม่มีเงินไปรักษาพยาบาล จนส่งผลทำลูกสาววัย 14 ปี ต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน ออกมาช่วยเดินเท้านำรถเข็นออกเก็บขยะในเขตอำเภอแม่สอด โดยเงินที่ได้ก็นำมาซื้ออาหารประทังชีวิตแบบรายวัน และตนเองอยากให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือเพื่อจะได้มีความรู้ติดตัวออกไปทำงานในอนาคต เบื้องต้นฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ทหาร อยู่ระหว่างการเร่งจัดสร้างบ้านพักหลังใหม่ พร้อมเตรียมจัดให้เด็กหญิงยอดกตัญญูรายนี้ได้เรียนหนังสือต่อไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์อำเภอแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป