3.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดโครงการอบรมทักษะชีวิต “การป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น”

3.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดโครงการอบรมทักษะชีวิต “การป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น”

3.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดโครงการอบรมทักษะชีวิต “การป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น”

                ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยการนำของนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดโครงการทักษะชีวิต “การป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น” โดยมีนายสุเทพ  วันฟั่น รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการอบรม และนายประภาส อิ่มคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูอนามัยโรงเรียน  โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6 จำนวน107 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวหนึ่งฤทัย ปั้นกันอินทร์ และนางสาวศศิธร เดชชิด  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.แม่สอด  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

                โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ , เพื่อปลูกฝังทักษาชีวิตและป้องกันตนเองของวัยรุ่น ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป