30 กรกฏาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

30 กรกฏาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2559

จังหวัดตากจัดงาน "คลินิกนักลงทุน" ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพจังหวัดตากมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน "คลินิกนักลงทุน"

ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้โครงการ

“เตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพจังหวัดตากมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน

การจับคู่ทางธุรกิจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับกับช่องทางการสร้างโอกาส

เสริมศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

และชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนาโดยผู้เชียวชาญระดับประเทศ มาบรรยายพิเศษเจาะลึกทุกมิติ อาทิ

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหัวข้อ"บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเสวนาเรื่อง

"ส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่

างไร ,การสร้างโอกาสและศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งยังมีการเปิดตลาดนัดแรงงาน

การแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP สองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ

ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการพระราชบัญญัติว่าด้วย การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประจำปี

2559

ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดชั้น 2

เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะกรร

มการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม

นูญพุทธศักราช 2559 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนจำนวน

25 คน และมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมให้รับทราบ คำสั่งอำเภอแม่สอดเลขที่ 301 /

2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรืองจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2559 คำสั่งอำเภอแม่สอดที่ 325/2557

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานและชุดเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงอันเนื่องมาจากการออกเสียงประ

ชามติ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม

นูญ พุทธศักราช 2559 ของสถานีตำรวจภูธรแม่สอด สถานีตำรวจภูธรพะวอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

ตรวจคนเข้าเมืองตาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และกำนันทุกตำบล

เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ป่าต้นน้ำ หมู่ที่6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

คณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสนำนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี

เป็นประธานเปิดโครงการและนายไพรัตน์ อินริราย

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะครู นักเรียนร่วมกับ

ทางเทศบาลนครแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สถานีเพาะกล้าไม้แม่สอด ศูนย์บริการรถบริษัทอีซูซุ ฮกอันตึ๊กแม่สอด

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จครองราชย์ครบ 70 ปี

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของป่า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนความร่วมมือกัน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายเยาวชนต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบอยู่กับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งการที่โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันนี้

สาเหตุสำคัญก็มาจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย

รวมทั้งการปล่อยมลพิษต่างๆมากมายออกสู่โลกของเรา สามารถทำให้โลกของเราถึงจุดวิกฤติ

และเพื่อมิให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่านี้

จึงจำเป็นที่เราจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้และแม่น้ำ

ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของพลังงานและต้นทางของชีวิต

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

                ที่ทำการชุมชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนตา

ลเดี่ยวจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนายสุนทร

อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยวและนาย เมธา ยิ่งยวด

ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้พร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่

งสมาธิ

จากนั้นหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวแจ้งให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการชี้แจงข่าวสารจากทางโรงพยาบาลแม่สอดและข่าวสา

รจากทางเทศบาลนครแม่สอดเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ทางเทศบาลจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม

2559 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

และเชิญชวนประชาชนร่วมกันไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

และในวันนี้พระอาจารย์สิงห์ทอง ถวารธมโม มาแสดงธรรมม และ

สอนการทำน้ำยาล้างจานให้กับผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว  และทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการ

ตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทางสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพ / ข่าว  กานต์สิรี วิมุกตายน

พบน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  ที่  ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก  เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอยู่กลางป่าอุดมสมบูรณ์

   ด้านนายอำเภอแม่ท่าสองยาง เผย   เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทียว 

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม   2559  นายสืบพงษ์    นิ่มพูลสวัสดิ์   นายอำเภอท่าสองยาง   จ.ตาก พร้อมด้วย นายปรีดา

 ฟุ้งตระกูลชัย  ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยแม่หละ  นำคณะ   10  นาย  ประกอบด้วย  อาสารักษาดินแดน 

ทหารพราน   เดินทางไปยัง " น้ำตกเลเคาะ"   ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่   ต. แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

  ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีความความสวยงามเป็นโขดหิน  สูงประมาณ  3 ชั้น    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

โดยการสำรวจรอบบริเวณโดยรอบ  พบว่าน้ำตกแห่งนี้

ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของผืนป่าตำบลแม่หละที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์  โดยมีความสูงประมาณ   5  เมตร และ

มีความกว้างประมาณ  3  เมตร  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามเลยที่เดียว นายอำเภอท่าสองยาง  กล่าวว่า

  อำเภอท่าสองยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ จะช่วยกันเร่งพัฒนาน้ำตกโดยอันดับแรกต้องสร้าง คือ

ถนนเข้าถึงน้ำตก   เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไป

ชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากในอนาคตต่อไป  

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป