31 กรกฏาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

31 กรกฏาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2559
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือจัดโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
     ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด คณะครูฝ่ายกิจกรรมนำโดยนายพรหมพิริยะ เครือใจ จัดโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยมี นางสุนิสา ทองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือเป็นประธานในพิธีและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน และได้รับเกียรติจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์นำโดย ร้อยตำรวจโท วิ่งหม่องภิชัย รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมคณะเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและพิษภัยยาเสพติด การจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในครั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงให้ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     เด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งที่ท้าทาย นอกจากนี้กลุ่มนักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่า การค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติยาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เริ่มมีอายุน้อยลงดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมกันป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหายาเสพติดต่อไปในอนาคต
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ    
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา  2559 
    ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ และครูกวีของไทย ท่านสุนทรภู่   นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ โดยนายกิจจา  แตงรอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  คณะครูและ นักเรียน จึงได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ซึ่งภายในงานก็ได้มีการจัดประกวดแข่งขันการใช้ภาษาไทยในทุกระดับชั้น  รวมไปถึงการประกวดเดินแบบเป็นตัวละครในวรรณคดีต่าง ๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง  ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจภาษาไทยและการใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ภาพ/ ข่าว  วรภา  พันลุตัน
บรรยากาศงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส  ครั้งที่ 41
    ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เจ้าหน้าที่จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดตาก ได้ร่วมกันจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 41 โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนผู้ถือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเข้าร่วมงานการจับฉลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในครั้งนี้กว่า 500 คน ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอีกมากมาย  การจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน การส่งเสริมให้ลูกค้าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงิน ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยจากการออมเงินแล้วยังได้รับรางวัลจากการออมเงินอีกมากมาย  ซึ่งทางธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบสิทธิพิเศษและของรางวัลสมนาคุณต่างๆให้กับผู้ใช้บริการทั้งนี้ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนั้นธนาคารได้จัดให้มีการจับรางวัลทุกๆ 6 เดือนพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ
ภาพ/ ข่าว  วรภา  พันลุตัน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สานพลังประชารัฐ รัฐบาลจัดสรรงบสร้างสะพานใหม่ทดแทน กรณีเหตุฝนตกหนัก และมีน้ำป่าไหลหลาก ทำให้สะพานขาดในพื้นที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผบ.ร้อยหน่วยทหารพรานในพื้นที่ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าสองยาง ที่4 และ ผอ.กองช่าง อบต.แม่หละ สมาชิก อบต.แม่หละ ร่วมกันออกสำรวจวัดขนาด ประมาณการออกแบบสะพานคอนกรีต ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 15ม. สูงจากท้องน้ำ 2.5 ม.โดยได้รับงบประมาณเร่งด่วนจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนสะพานไม้เดิมที่ถูกน้ำพัดพัง จากกรณีที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง และเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเหตุเกิดที่บ้านเลเคาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สะพานที่ใช้สำหรับสัญจรไปมาเข้าหมู่บ้านพังเสียหาย ถนนขาดสิ้นเชิง ซึ่งจากเหตุความเสียหายในครั้งนี้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประชารัฐอำเภอท่าสองยาง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร อส. อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และสามารถสร้างเสร็จภายใน 1 วันทำให้ราษฎรสามารถใช้สะพานไม้ชั่วคราวในการสัญจรไป-มาได้ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของราษฎรและทราบถึงความมุ่งมั่นความสามัคคีของภาคประชารัฐอำเภอท่าสองยาง จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิมที่พังขาดเสียหาย สร้างความดีใจให้กับราษฎรในพื้นที่
จากเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้เห็นถึงพลังความร่วมแรงร่วมใจของประชารัฐอำเภอท่าสองยาง และการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน สะพานแห่งนี้จึงนอกจากจะเป็นสะพานที่จะเป็นประโยชน์ให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาแล้วยังถือเป็นสะพานรวมใจประชารัฐสามัคคีของทุกภาคส่วนอีกด้วย…
โรบินสันแม่สอด ร่วมกับ เอสเฟสซีนีมา จัดกิจกรรมปิดรอบดูยกแก๊งค์ ชมความมันสะใจกับภาพยนตร์ เจสันบอน ให้กับลูกค้าครอบครัว เดอะวันการ์ด โรบินสัน
    ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลสไตร์แม่สอด ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟซีนีมา โรบินสันแม่สอด จัดกิจกรรมปิดรอบดูยกแก๊งค์ กับภาพยนตร์ เจสัน บอน โดยเปิดรอบพิเศษให้กับสื่อมวลชน และลูกค้าวีไอพี ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลสไตร์แม่สอด  เพียงท่านสมัครบัตรเดอะวันการ์ด และซื้อสินค้าด้วยยอดสูงสุด ก็จะได้รับสิทธิร่วมกิจกรรมดีดี แบบนี้ได้ และยังคงมีกิจกรรมดีดีอีกมากมายที่จะมอบให้กับสมาชิกเดอะวันการ์ด โดยทางโรบินสันไลสไตร์แม่สอดให้ความสำคัญของการตอบโจท์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยสินค้าทันสมัยมากมาย ให้กับทุกเพศ ทุกวัย และจะมีกิจกรรมดีดีแบบนี้เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างนี้ เสมอเพียงทานเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา โรบินสันไลสไตร์แม่สอด จะดูแลท่านเป็นอย่างดี 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป