31 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

31 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559
อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าวนาปี
    ที่ห้องประชุมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายยรรยง  กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอด  ครั้งที่ 2/2559  โดยมีหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน  มีวาระการประชุมประกอบไปด้วย  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กค.2559 ที่ผ่านมา  เรื่องเพื่อทราบ จ.ตากโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  โดยนำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านหรือชุมชน  การจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่โดยมีการสำรวจกำหนดเป้าหมาย ในการแก้ไขให้มีความชัดเจนติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุของอำเภอประจำเดือน สถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและตามคำสั่ง คสชที่ 46 ปี  2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเป็นประจำเดือนกันยายน 2559 และเรื่องอื่นๆ
    ทางด้านห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด   นายสุวรรณ  ตาคำ  เกษตรอำเภอแม่สอด ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล   โดยการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการประชุมพร้อมกันทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559-2560
ในการนี้ เกษตรอำเภอแม่สอด จึงแจ้งไปยังเกษตรกรผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนรับบัตรเกษตรกรในห้วงเวลาของการเพาะปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวประจำปี 2559 ได้ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด  ถ.ราชทัณฑ์ ต.แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5553-1900 และโทรสาร0-5553-3021 ////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ ข่าว  วรภา  พันลุตัน 
ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่มาให้ความรู้นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ
     ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด คณะครูผู้จัดการเรียนการสอนให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเมืองแม่ปะโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุโดยมีการนำตัวแทนหน่วยราชการและตัวแทนภาคเอกชนมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ อาทิ นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่2 แม่สอด มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญเกี่ยวกับทางหลวง การใช้เส้นทาง และนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
     โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการ ต่อยอดการเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษา
                       ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอแม่สอดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรม และนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน สถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยมีร้อยตำรวจโทวิ่ง หม่องภิชัย ดาบเอกวัตต์ พอกพูนธนนันท์พร้อมคณะ ได้จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษา เป็นโครงการของรัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด โดยให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสความร่วมมือ ร่วมใจ ในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดไป และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
///////////////////////////////////////////// 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานการสาธารณสุขชายแดนแม่สอด
 
           ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขชายแดน โดยมีนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ ปัจจุบันเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ได้เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ และมีแนวโน้มจะมากขึ้น ซึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ก็ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลแม่สอดในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

บรรยากาศการเตรียมตัวลงแข่งขันชิงแชมป์ ดิวิชั่น 3 หรือ D3  ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนตุลาคม 2559
     ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด ทีมฟุตบอลสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ดได้ร่วมกันเตรียมตัวฟิตซ้อมเพื่อลงแข่งขัน ดิวิชั่น 3 หรือ D3 ในระดับภาคเหนือ ที่จะมีการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชิงตำแหน่งแชมป์ระดับภาคเหนือ และก้าวขึ้นแข่งขันในระดับ ดิวิชั้น 2 หรือ D2 โดยหลังจากที่มีการประกาศจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลนครแม่สอด ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ ทางด้านผู้บริหารสโมสรก็ได้เดินหน้าฟิตซ้อมนักเตะที่อยู่ในสโมสรเพื่อเตรียมลงแข่งขัน กันอย่างเต็มที่ และในอนาคต ทีมฟุตบอลนครแม่สอด ยูไนเต็ด จะเป็นทีมฟุตบอลของคนจังหวัดตากอีกทีมหนึ่งที่จะนำความภาคภูมิใจและเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชน และ ผู้ที่มีความสนใจในการแข่งขันฟุตบอล และก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพได้ในอนาคต โดยทางสโมสร นครแม่สอด ยูไนเต็ด จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ดขึ้นอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป