4 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

4 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 2/2559

ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะอนุกรรมการการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วย นิติกร พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมกว่า 40 คน  โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการรับรองวาระการประชุม เรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอแม่สอด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เรื่องคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอ เรื่องประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากในการที่ให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและยื่นคำขอรับการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐ จังหวัดตาก เรื่องระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์พิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องพระราชฎีกาการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เรื่องการพิจารณาความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐอำเภอแม่สอด เรื่องการพิจารณาความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรเข้าอยู่อาศัยในที่ดินชุมชนเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐอำเภอแม่สอดและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดจัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดจัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559  โดยมี นาย วันชัย  สิงห์แก้ว รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดเป็นประธานและ นายพิภพ อภิรมย์ไลชัย รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ตาว เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวกว่า 200 คน  โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการใช้ไฟฟ้า ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA เพื่อให้การตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน โรงเรียน อาคารบ้านเรือนต่างๆภายในชุมชนให้มีความสะดวกและปลอดภัย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอแม่สอดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมลงประชามติ

ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอแม่สอดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมลงประชามติ โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์และนายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่งเข้าร่วมพร้อมสถานศึกษาในพื้นที่ ตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติการประชุม ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการประชารัฐรวมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางอำเภอแม่สอดก็ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประมติให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้มีความตื่นตัวในออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เพื่อลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยลง เพื่อเปลี่ยนการรณรงค์ให้เป็นคะแนนเสียงในพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุดน้อยลง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด จัดอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ       

                ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด เขตเทสบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง เป็นประธาน การฝึกอบรมการปฏิบัติงานของ  เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออก เสียงประจำหน่วยออกเสียง การลงประชามติ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียงหรือ ( ผอ.ปน. )  ตำบลแม่สอด และตำบลพระธาตุผาแดง กรรมการประจำหน่วยออกเสียงหรือ ( กปน. ) ตำบลแม่สอดและตำบลพระธาตุผาแดง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ ( รปภ. )ตำบลแม่สอดและตำบลพระธาตุผาแดง   โดยศูนย์ประสานงานการ ออกเสียงประจำอำเภอแม่สอด ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ คือ 1. อาจารย์ ประกาศิต  คำสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย และ 2. พันตำรวจตรี เสถียร  แก้วเรียง สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.ตาก  การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 250 คน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงประชามติ/ //////////////////////////////////

ภาพและข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบกระเป๋าเป้ อุปกรณ์การเรียน พระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

                ที่ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานมอบกระเป๋าเป้ อุปกรณ์การเรียน พระราชทานประจำปี 2559 แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 190 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ยังความปลาบปลื้มปีติแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 927 คนโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข///////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สิริทรงเสาวภาคย์พร้อม เกริกไกร

            สิริโฉมไฉไล เลิศหล้า

            สิริกิติ์คู่หทัย อธิราช

            สิริรัตน์จรัสฟ้า เฟื้องฟุ้งบารมี

           

            พระปรานีราษฎร์แม้น มารดร

            พระดับทุกข์อาทร ทั่วถ้วน

            พระอวยสุขสโมสร ราษฎร์รื่น-รมย์แฮ

            พระราชกิจสฤษฎ์ล้วน ก่อเกื้อไผทไทย

 

            เฉลิมพระชนม์ราษฎร์น้อม  สดุดี

            เฉลิมฉัตรคู่จักรี มิ่งเกล้า

            เฉลิมจตุพรทีว สิริสวัสดิ์

            เฉลิมราชินีนาถเจ้า ผ่องแผ้วเกษมศานต์ โสตถิ เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เทศบาลนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป