4.ผู้สูงอายุชุมชนชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

4.ผู้สูงอายุชุมชนชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

4.ผู้สูงอายุชุมชนชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

                             ที่อาคารการเหะชุมชนอิสลามเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคมโดยนายชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนชุมชนอิสลาม นายประเสริฐ มากศรี หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมฯ ได้นำผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด จากนั้นประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมชนอิสลามนำขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

การแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของชุมชนอิสลามประจำปี 2558 คือนางบัวคำ จักเป็ง และในวันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป