5 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

5 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 5 เดือนกันยายน 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดการอบรมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา ระดับปฐมวัย

                 ที่ห้องประชุมอาคาร ผกากรอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายภิรมย์  ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา ระดับปฐมวัย โดยมีครูในระดับปฐมวัย และนักศึกษาฝึกสอนในระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม จำนวน 29 คน ซึ่งจะได้รับความรู้จาก อาจารย์ อรทัย เลาองลงกรณ์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนและพัฒนาตนเอง โดยถือได้ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดโดยให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับทางการศึกษา ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในห้องเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสามารถเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้  จึงได้จัดโครงการวิจัยให้เป็นกระบวนการที่ต้องมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ใช้กระบวนการวิจัยและการพัฒนากิจกรรมการเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป///////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

ประชาชนบ้านแม่กื๊ดหลวง ร่วมใจกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ -กู้ภัย แม่กื้ดหลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

                 ที่อาคารเลขที่ 171 หมู่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นายกิตติศักดิ์ บุญจันทร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัยแม่กื้ดหลวง ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัยแม่กื้ดหลวง โดยมีนายถนอม สอนไว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ-กู้ภัย โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเมืองแม่ปะ  หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครแม่สอด และประชาชนบ้านแม่กื๊ดหลวง เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์ ฯ เป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ได้มีการมอบป้ายเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัยแม่กื้ดหลวง ให้กับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่กาษา จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่อนำไปติดตั้งให้ประชาชนภายในชุมชนได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในยามที่ต้องการ การช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้มีการจับสลากการกุศลพิเศษ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อรถกู้ชีพและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย โดยมีของรางวัลทั้งหมด 31 รายการ มูลค่ารางวัลกว่า 119,670 บาท รายชื่อและหมายเลขผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัลสามารถดูได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ สำนักข่าวนครแม่สอด เฟสบุ๊คหัวหน้าก้อย  และที่ศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัยบ้านแม่กื๊ดหลวง และสามารถติดต่อรับของรางวัลได้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2559   ด้ายนายเกียรติศักดิ์ บุญจันทร์ หรือที่ใครๆเรียกว่าหัวหน้าก้อย  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัย แม่กื้ดหลวง กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัยแม่กื้ดหลวง เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่จะสามารถช่วยเหลือประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลแม่กาษา และตำบลใกล้เคียง เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงและหากประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ หมายเลข 1669 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092 -1179182 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด///////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

อำเภอแม่สอดจัดอบรมโครงการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559

                ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สอดหรือ ศปปสอำเภอแม่สอด ได้ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559  มีบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 40 คน

                โดยมีนายศราวุฒิ  เอี่ยมสำอาง จากสำนักงานจังหวัดตากมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและนาง นงเยาว์  ก่อการรวด ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่ 1 พิษณุโลกมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกด้วย///////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการสัมมนาเสริมความรู้ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดตาก

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ นายดนัย หงสุรพันธ์ เลขานุการกรมกรมคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวเปิดงาน โครงการสัมมนาเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจในจังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตากพบว่า มีการร้องเรียนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยเป็นประเด็นปัญหาของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างอาคาร การผิดสัญญาจะซื้อขายและการซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญา ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มิให้กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและเครือข่ายภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วม กว่า 60 คน

//////////////////////////////////////////////////////////

วัดดอนมูลประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอรุ่นปัญญาวุฒิรุ่นแรก
                ที่วัดดอนมูล บ้านค้างภิบาลตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระสังฆาธิการร่วมกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่สอด ร่วมประกอบพิธีพุทธา เทวาภิเษกวัตถุมงคล เจ้าพ่อพะวอ รุ่นปัญญาวุฒิ รุ่นแรก รุ่นที่ 1 โดยนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี โดยมี คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน พิธีการเริ่มโดยนายยรรยงค์ กุนาคำ ปลัดอาวุโสจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย นายสมศักดิ์ เชาวกีรติพงษ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอจุดธูปเทียนหน้าเจ้าพ่อพะวอ คณะสงฆ์สวดมงคลคาถา จากนั้นกำนันทั้ง 9 ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สอดจุดเทียนพร้อมไหว้พระอาราธนาศีล คณะสงฆ์จุดเทียนมหามงคลพร้อมสวดมงคลคาถา การประกอบพิธีพุทธา เทวาภิเษกวัตถุมงคล เจ้าพ่อพะวอ รุ่นปัญญาวุฒิ รุ่นแรกครั้งนี้ เพื่อจะได้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในเจ้าพ่อพะวอรุ่นปัญญาวุฒิ ไปกราบไหว้สักการะบูชา ทางวัดจะได้นำปัจจัยที่ได้รับจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลนี้ไปเป็นปัจจัยในการส่งเสริมพุทธศาสนา การเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป