5 เหตุผลที่ไม่อยากให้ “พี่” สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

5 เหตุผลที่ไม่อยากให้ “พี่” สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

5 เหตุผล ที่ไม่อยากให้ “พี่” สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ข้อ 1. เพราะมันเป็นแค่เรื่องของพวกพี่ๆ 
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557  มาตรา 28 กำหนดให้สปช.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี ดังนั้นสปช.จะเป็นสภาปฏิรูปของคนที่อายุมากกว่า 35 ปี หรือคนที่เกิดก่อนปี 2522 เท่านั้น ในขณะที่คนรุ่นใหม่ จะไม่มีพื้นที่ในสภาอันทรงเกียรตินี้ และพี่ๆรู้ไหมว่า พวกน้องๆ ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ในประเทศนี้ มีจำนวนมากถึง 31,056,777 คน ซึ่งมากเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ และหากคำนวนเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18-35 ปี จะมีจำนวนมากถึง 16,396,166 คน  นั่นแสดงว่า ผู้มิสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ จะไม่มีพื้นที่กับการปฏิรูปในสภาอันทรงเกียรตินี้  

ข้อ 2. เพราะการสรรหาสปช. ก็เป็นเแค่เรื่องของพวกพี่ๆ ของพวกพี่ๆ อีกที
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้สปช.ต้องมาจากการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (มาตรา 30) ซึ่งก็มีแต่พวกพี่ๆของพี่ๆอีกทีหนึ่ง ในจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 11 ด้านนั้น ปรากฎชื่อของใครบ้าง ลองไปดูกัน

คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกน้องออกนอกระบบเมื่อปี 2550 (แปรรูป) 

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้นำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ออกนอกระบบราชการ (แปรรูป)

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ผู้นำม.บูรพาของพวกน้องๆ ออกนอกระบบ เมื่อปี 2551 

นอกจากนี้ยังมีพี่ๆของพวกพี่ๆ ผู้เก่งกาจในด้านพลังงาน เช่น
นายพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นและเคยเป็นกรรมการ ปตท.,ไทยออยล์,ไทยโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ และในตำแหน่งหน่วยงานรัฐ เป็นกรรมการบริหารกองทุนพลังงาน ในปี 2549 มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ “ทีพีไอ” จนในที่สุด ปตท. เข้าเทกโอเวอร์ทีพีไอในที่สุด เคยมีผลตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ประมาณ 11 ล้านบาท มูลค่าหุ้นในบริษัทลูก ปตท. มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท และถูกกล่าวหาเป็น 1 ใน 6 อรหันต์น้ำมันยุค “ทักษิณ”

วิเศษ จูภิบาล อดีตผู้บริหาร ปตท. เป็นบิ๊กพลังงานตั้งแต่ตำแหน่งผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2542-2544 มีบทบาทในการแปรสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายรัฐบาลทักษิณ นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปี 2544-2546 จนได้ดิบได้ดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลทักษิณ ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2548 ซึ่งผลักดันเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่ในที่สุดศาลปกครองวินิจฉัยว่า แผนการแปรรูป กฟผ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนต้องล้มเลิกไปในที่สุด เคยมีผลตอบแทน หุ้น IPO และหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมมูลค่าประมาณ 82 ล้านบาท

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.  
เคยมีผลตอบแทน-ในรายงานประจำปีระบุ “ประเสริฐ” มีหุ้น ปตท. 0.012% มีหุ้น ณ สิ้นปี 2547 จำนวน 345,820 หุ้น เบี้ยประชุม 1.4 ล้านบาท ยังไม่นับรวมค่าจ้างการเป็นพนักงาน ปตท. ในตำแหน่งซีอีโอ เฉลี่ยปีละประมาณ 10 ล้านบาท

ดังนั้นความฝันเรื่องปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปพลังงานจะเป็นจริงได้อย่างไร จริงมั้ยครับพี่ๆ

ข้อ 3 พี่จะได้กินเงินภาษีของประชาชน คนละ 113,560 บาท ต่อเดือน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สปช. 250 คน (มาตรา 28) นั่นแสดงว่าเราต้องเอาเงินภาษีไปให้พวกพี่ๆ รวมกันเดือนละ 28,390,000 บาท ถ้าพี่ๆเป็นสปช.กันสัก 18 เดือน พวกพี่ๆจะกินเงินภาษีของประชาชนรวม 511,020,000 บาท ซึ่งจะสามารถนำไปจ่ายให้ชาวนาเกวียนละ 15,000 บาทได้ 34,068 เกวียน

ข้อ 4 เพราะพวกพี่ๆจะที่มาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่”มีปัญหา”หลายมาตรา เช่น

มาตรา 4 “ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้” อะไรคือประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใครเป็นคนตีความ

มาตรา 37 ไม่มีการลงประชามติ

มาตรา 44 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด” ซึ่งแปลว่า คสช.มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 47  คสช.ออกประกาศคำสั่งอะไรมาตั้งแต่วันรัฐประหาร จนวันที่รัฐธรรมนูญใช้ และต่อไปด้วย หรือกการะทำต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกาศของคสช.นั้นให้ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด  (ซึ่งอาจจะไม่แปลกอะไร)

มาตรา 48 เรื่องการนิรโทษกรรม การกระทำตั้งแต่ 22 พ.ค.57 ของคสช. หากผิดกฎหมายก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย หรือที่เราเรียกว่านิรโทษกรรม

ข้อ 5 สั้นๆง่ายๆ เพราะมันเป็นผลพวงของรัฐประหาร ที่พวกพี่ๆ(บางคน) มีส่วนนำพาสถานการณ์ของสังคมไทยมาถึงจุดนี้ และทำให้น้องๆ หลายคนถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำและค่ายทหาร น้องๆหลายคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ 

 

ที่มาที่น้องไปหามา

รายละเอียดสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เปิดบัญชีอัตราเงินตอบแทน”หัวหน้าคสช.- สนช.-สปช.”

จำนวนประชากรแยกรายอายุ ทั่วประเทศ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญชั่วคราวของปี2549 กับปี2557 + บทวิจารณ์ทันควันจากโซเชียลมีเดีย 

6 อรหันต์น้ำมันยุคทักษิณ

 

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

นักเฝ้ามองความเคลื่อนไหว