6 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

6 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 6 เดือน กันยายน 2559

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ตาวและสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันจัดโครงการ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด

ณ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  นายยรรยง กุนคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการอบรบ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติดตำบลแม่ตาว โดยเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่โรงเรียนชุมชนแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ และโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรั้วทางสังคมและรั้วโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นการเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้มีพลัง สร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสร้างปณิธานความดี ด้วยการทำประโยชน์เพื่อสังคม เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 รวมถึงวิทยากรจากคุมประพฤติแม่สอด และอดีตพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด ที่ได้มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

////////////////////////////////////////////////////

ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่มาให้ความรู้นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

                ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด คณะครูผู้จัดการเรียนการสอนให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเมืองแม่ปะโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุโดยมีการนำตัวแทนหน่วยราชการและตัวแทนภาคเอกชนมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการ ต่อยอดการเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องลำดับ

ส่วนคณะศรัทธาวัดใหม่คำมาได้มีการจัดเตรียมงานกวนข้าวทิพย์และถวายข้าวพระพุทธประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการคือวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ เวลา 10.00 น.เริ่มรวมจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 05.00 น. ทำพิธีถวายข้าวพระพุทธ  เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

 

//////////////////////////////////////////

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

                ที่ห้องประชุมโกเมน  ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี  ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด  อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอด และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 30 คน

                ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559  เพื่อประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศึกษาสถานการณ์แนวโน้มผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน จึงได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการเตรียมการ รองรับผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย///////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว  วรภา  พันลุตัน

กระบือไทยขาดตลาดจึงทำให้กระบือจากประเทศเมียนม่า  นำเข้าจากชายแดน จ.ตากเป็นจำนวนมาก

                ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  ที่ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก แต่ละวันพ่อค้าชาวเมียนมาต่างต้อนควายเข้ามาขายยังฝั่งไทยจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง แต่ละวันจะมีควายเข้าสู่ตลาดซื้อขายมากเป็นพิเศษ ที่ตลาดโพธิ์ทอง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นตลาดรายใหญ่ในภาคเหนือแต่ละสัปดาห์จะมีควายถูกส่งจากเมียนมาเข้าตลาดมากกว่า 2,000 ตัว และมีพ่อค้าจากต่างถิ่นเข้ามากว้านซื้อส่งต่อไปขายยังประเทศจีนและเวียตนาม ซึ่งมีความต้องการกระบือหรือควายเพิ่มขึ้นมี จนปริมาณไม่พอขาย บางครั้งมีการนำควายไทยที่กำลังขาดแคลนออกขายไปด้วยบางรายยังขายแม้กระทั่งลูกควายพ่วงไปด้วย ส่งผลให้ประชากรควายในพื้นที่แทบไม่เหลือ

                ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประกอบอาชีพทำนาปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานกระบือเกือบ 100 % ทำให้กระบือหมดความสำคัญ ประกอบกับมีการนำกระบือเพศเมีย กระบือที่ตั้งท้อง และกระบืออายุน้อยมาบริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันไทยยังส่งออกกระบือมีชีวิตทั้งเพศผู้และเพศเมียไปต่างประเทศต่อเนื่อง  ทำให้จำนวนกระบือของไทยทั่วประเทศลดลงอย่างรวดเร็วจากปี 2548 ที่มีมากถึง 1,624,919 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 393,352 ราย ในปี 2558 ลดเหลือ ประมาณ 7 แสนตัว เกษตรกรประมาณ 1.85 แสนราย//////////////////////////////

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ซ่อมบำรุง ผิวถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                เจ้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดโดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย จาจุ๋ย นายช่างเทศบาล นครแม่สอด ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ช่างโยธา มาทำการซ่อมถนน บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอแม่สอดหน้าสรรพากรอำเภอแม่สอด  สาเหตุที่ผิวถนนเสียหาย เนื่องมาจากรากต้นจามจุรีขนาดใหญ่ดันพื้นผิวถนนให้โก่งแตกเสียหาย ทีมช่างโยธาเทศบาลนครแม่สอดจึงมาดำเนินการซ่อมแซมด้วยการนำของปูนซีเมนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาประมาณ 20 cm ซ่อมแซม ให้พื้นผิวถนนสามารถใช้การได้ต่อไป ป้องกันอันตราย จากการจราจร โดยวันนี้จะทำการเทคอนกรีตและรอให้ปูน แห้งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จะมีการปิด เส้นทางถนนขึ้น ครึ่งเลนผู้ที่สัญจรผ่านมาเส้นทางนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกทางเทศบาลนครแม่สอดขออภัยมา ณ  ที่นี้  คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะใช้การได้เป็นปกติ//////////////////////////////////

อรรณพ ขัดหย่อม  ผู้ให้ข้อมูล

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป