7 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

7 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 7 เดือนกันยายน 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

                 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด ชั้น 4 เทศบาลนครแม่สอดจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์สานติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา และว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมสภาครั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร  นายถิรยุทธ ฉันติกุล นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองการศึกษา และญัตติขอรับความเห็นชอบในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล และเรื่องอื่นๆ/////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์   นันทะศิริ

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองวิชาการ เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำโดย นายจรัล ไชยยา นายกเทศมนตรีเมือง เมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะจำนวน 15 คน ซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ด้วยในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อสุขภาวะได้อย่างมีคุณภาพ สะท้อนผลการดำเนินงานในรูปของเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแหล่งจำหน่ายรถจักรยานมือสองเป็นจำนวนมาก  โดยทางเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนาจะได้มาศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้เกิดเป็นชุมชนจักยาน รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองจักรยาน  ด้วยเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองจักรยาน โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ การจัดการชุมชนจักรยานในชุมชนบ้านหนองออน ตำบลอินทขิล และ นโยบายโรงเรียนจักรยาน ///////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอด จัดการอบรม สร้างอาชีพสร้างสุขเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน วัดบุคลิกภาพและส่งเสริมการมีงานทำ

                 ที่ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด นายปริญญา ปั้นงามรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจ.ตาก สาขาแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้พ้นสภาพในคดียาเสพติดเป็นผู้เข้าอบรมจำนวน 40คนและผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานแม่สอดในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานวัดบุคลิกภาพและส่งเสริมการมีงานทำโดยจะมีการรับสมัครงานให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยและจากรพ.แม่สอดในหัวข้อ การป้องกันมิให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติดและจากผู้อำนวยการ สนง.คุมประพฤติจ.ตาก สาขาแม่สอดในหัวข้อ การตั้งเป้าหมายชีวิตให้เป็นสุข ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้พ้นการคุมประพฤติได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการสมัครงานการวัดบุคลิกภาพ และส่งเสริมการมีงานทำและรับความรู้เพื่อป้องกันมิให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติดตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป///////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอพบพระเดือดร้อนหนักราคารับซื้อน้อยกว่าต้นทุน วอนรัฐช่วยแก้ไข

                 นายหน่งไม้ อย่างคุณธรรม ผู้ใหญ่บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ ต.รวมไทยพัฒนา และตำบลใกล้เคียงที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้จำนวนหลายหมื่นไร่ และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งร้านรับซื้อมากว่า 1 สัปดาห์ แต่ปัจจุบันต่างต้องประสบกับปัญหาข้าวโพดราคาลดลงจนถึงวันนี้เหลือ กิโลกรัมละ 2.70 บาทเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะต้นทุนตกกิโลกรัมละ 3 บาทเป็นอย่างน้อย และยังเหลือพื้นที่ต้องเก็บเกี่ยวอีกนับหมื่นไร่ จึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยให้ราคากระเตื้องขึ้นมาบ้าง เพราะปีที่ผ่านมายังขายได้กิโลกรัมละ 3.80 บาท

 ขณะที่นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ เตรียมเรียกเจ้าของไซโล ของ อ.พบพระ และ อ.แม่สอด มาพูดคุยเพื่อให้เปิดการรับซื้อข้าวโพดก่อนฤดูกาลเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของเกษตรกร ต่อไป///////////////////

ภาพ/ ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในช่วงเช้า

                ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละครและ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด มาทำการตรวจวัดสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน2559  โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน ในเรื่องการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดในวันนี้  รวมถึงเรื่องของน้ำท่วมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการขุดลอกคูคลอง จึงเป็นการระบายทางน้ำในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดี  และเรื่องของการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝน ที่มีอากาศร้อนชื้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด ให้ผู้สูงอายุป้องกันสุขภาพร่างกายของตนเอง อยู่เสมอ และหากมีอาการป่วยให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาโดยเร่งด่วน///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน

                ที่ลานบุญลานธรรม วัดมณีไพรสณฑ์  เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดโดยนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานร่วมกับกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ประจำเดือนกันยายน  ปี 2559 โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน ระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ และการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินของชมรม โดยมีเรื่องพิจารณาแจ้งให้ทราบคือ การจัดมหกรรมในเดือนกันยายน กิจกรรมนันทนาการ จิตอาสาชุมชน ประจำเดือน การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโดยในวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือในการจัดมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงพยาบาลแม่สอด หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดการประชุมระดับพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนล่าง

                ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยนาง ศิริลักษณ์ นิจสุนกิจ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ จัดการประชุมระดับพื้นที่ตามโครงการศึกษาการจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนล่าง โดยนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมและมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

                ไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 30% ในปี 2558 – 2578 ได้มีการกำหนดให้พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังพบว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการนำเข้า โดยมีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งน้ำมันถือเป็นพลังงานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้า และช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

                กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา มาดำเนินการศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนล่าง โดยมุ่งหวังการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมว่าด้วยข้อตกลงจุดข้ามแดนทั้งสองประเทศเพื่อขยายเวลาข้ามแดน

                ที่ห้องประชุมชั้น4 ตึกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุมว่าด้วยข้อตกลงจุดข้ามแดนทั้งสองประเทศ โดยมีตัวแทนหน่วยงานฝ่ายฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า 12 คน ตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ได้มีข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 เพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยทางนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามทำข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และในวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงได้ร่วมทำการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจรับฟังข้อเสนอชี้แนะปัญหาการข้ามแดนของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป