8 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

8 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 8 เดือน กันยายน 2559

โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2559

                โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย เซอร์โซเฟียประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนภัทรวิทยา มอบหมายสั่งการให้ คณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนภัทรวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 490 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ศาสนสถาน ที่ วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด การออกทัศนศึกษาศาสนสถานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญต่างๆ ตามระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์โดยตรง วางตัวได้เหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

                ศาสนสถานที่สำคัญมีองค์ประกอบ คือ  พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวง ความสำคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัตนตรัย เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุพระพุทธเจ้า พระวิหาร มักเป็นสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความสำคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

//////////////////////////////////////////////////////////////

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา โดยเริ่มที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจประจำ เดือนกันยายน 2559 โดยนาย เปง อินลวง ประธานชุมชนร่วมใจพร้อมนางปราณี อินลวง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนาง บัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นำผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

และที่ศาลาเอนกประสงค์วัดชุมพลคีรี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายองอาจ สรรคชา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนางแสงหล้า สรรคชารองหัวหน้า จัดประชุมประจำเดือนกันยายน  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ ครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป 

//////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในช่วงบ่าย

               ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดจัดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในช่วงบ่าย 10 ชุมชน โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด มาทำการตรวจวัดสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน2559  โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน ในเรื่องการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดในวันนี้  รวมถึงเรื่องของน้ำท่วมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการขุดลอกคูคลอง จึงเป็นการระบายทางน้ำในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดี  และเรื่องของการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝน ที่มีอากาศร้อนชื้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด ให้ผู้สูงอายุป้องกันสุขภาพร่างกายของตนเอง อยู่เสมอ และหากมีอาการป่วยให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาโดยเร่งด่วน///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของSMEs”เเละการเพิ่มโอกาศการค้าชายเเดนควบคู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ที่ โรงเเรมเซ็นทารา เเม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน SMEs เเละการเพิ่มโอกาสการค้าชายเเดน ควบคู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนางบุพผา อินทรสุทต คลังจังหวัดตาก ผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมบังคับคดี และพาณิชย์จังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   

 นาย ชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน สาขาพิษณุโลก บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กล่าวว่า การจัดการอบรมหลักสุตรดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้ SMEs บัญชีเดียว ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ขอกการจัดทำบัญชี อีกทั้งมีความรู้พื้นฐานในทางกฎหมายธุรกิจ การจำนอง จำนำ และการค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมในการเข้าถึงบริการของสถาบันการเงิน และเจ่าหน้าที่ ของ บสย. รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนผู้ประกอบการตลอดจนเพื่อบูรณการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน สถาบันการเงินและภาคประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจ ของท้องถิ่นภายในจังหวัด   ทั้งนี้ ได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้ารับการอบรม โดยจะมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาธุรกิจ SMEsพร้อมชี้ช่องการลงทุนให้ประสบความสำเร็จกับโอกาสการค้าชายแดน”ควบคู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงบนถนนสายแม่สอด แม่สะเรียงเป็นเหตุให้หลายหมู่บ้านในอำเภอท่าสองยางต้องขาดไฟฟ้าใช้ เจ้าหน้าที่เร่งทำการซ่อมแซมเป็นการด่วน

                นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก นายพนม ตุ้ยกาศ ปลัดอาวุโส ผบ.ร้อย ทหารพรานที่ 35 และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าสองยาง ไปตรวจสอบเหตุไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายไฟแรงสูงบริเวณถนนสายแม่สอดแม่สะเรียง หลักกิโลเมตรที่ 111-112 ที่เกิดเหตุพบต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นล้มทับสายไฟแรงสูงขาดทั้ง 3 สาย โดยขาดเสียหายเป็นช่วงๆ รวม 4 ช่วงเสาไฟฟ้า และทำให้อุปกรณ์ติดหัวเสาชำรุดเสียหายไปด้วย  ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ ต.แม่สอง และ ต.ท่าสองยาง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จึงได้ทำการตัดต้นไม้ออก รวมทั้งเตรียมต่อสายไปแรงสูงใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะ ทำให้สองตำบลดังกล่าวต้องตกอยู่ในความมืดมิดในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป