Ice Ride – Ride for Rice | จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว

Ice Ride – Ride for Rice | จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว

20142509151704.jpg

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ. พิษณุโลก และ CAN ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ปกป้องอาร์กติกในงาน “Ice Ride – Ride for Rice | จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว”
 
กิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน 108 เมืองทั่วโลก  เพื่อร่วมรณรงค์พลักดันให้บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกเป็นเขตคุ้มครองทางธรรมชาติของโลก หลังจากที่น้ำเแข็งมีการละลายอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาร์กติกไม่ได้ส่งผลแต่ในเฉพาะอาร์กติก ทุ่งข้าวเมืองสองแคว ณ จังหวัดพิษณุโลก  คือ อู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนอย่างพายุ น้ำท่วม และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี การปกป้องอาร์กติกคือการปกป้องอู่ข้าวอู่น้ำของไทย
พบกับนักปั่นจักรยานรณรงค์ กว่า 1,000 คันขบวนจักรยานแฟนซีสร้างสีสันตลอดเส้นทางปั่นรวมระยะทาง 29.7 กม.
 
กำหนดการ วันเสาร์ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 7.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เวลา

กำหนดการ

6.30-7.30

ลงทะเบียนนักปั่นจักรยานณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

7.30

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวเปิดกิจกรรม

8.00

ปล่อยตัวนักปั่นรณรงค์

8.30

นักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คัน แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันโดยถือป้ายผ้าที่มีข้อความ “ Save the Arctic” บนสะพานนเรศวร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังปกป้องอาร์กติกและสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

9.30-11.30

เวที เสวนาโต๊ะกลม “โลกร้อนกับความรับผิดชอบที่เป็นธรรม: เสียงจากสองแคว” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ

10.00

นักปั่นจักรยาน เยาวชน อาสาสมัคร และเครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณนาข้าว เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร

10.15

พักดื่มน้ำบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11.00

สิ้นสุดการปั่นกิจกรรมรณรงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

เส้นทางการปั่นจักรยาน

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zFN7i_M0Fs4I.kxnEitSo4Kao

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สมฤดี ปานะศุทธะ  ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร 081 929 5747   อีเมล spanasud@greenpeace.org

20142509151721.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสารเพื่อนบ้าน อาเซียน ต่างประเทศ และซอกมุมต่างๆ ของโลก