OTOP Product Champion 2016 : พะเยา

OTOP Product Champion 2016 : พะเยา

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำ ปี 2559 รอบที่ 2 Otop product champion: opc ของจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ได้รับเกียรติจากท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 รอบที่ 2 ในวันนี้..

คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 top product champion:opc รอบ 2 ระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 7 ถึง 14 กันยายน 2559 และระดับประเทศระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์โครงการ..
1 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ product level ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ product development 
2 เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่าย 
3 เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและบุคคลทั่วไปเจ้าสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และ 4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรอบในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
1 ส่งออกได้โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ 
2 ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพโครงเดิม
3 ความมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และ 4 มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรร
1.เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ปี 2557 ถึง 2558 ของจังหวัดพะเยา 
2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด แปลผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีมหาไม่มีมาตรฐานรับรองก็สามารถส่งเข้ารับการคัดสรรได้ 
3 ผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 รอบสองจำนวนไม่เกิน 2 ผลิตภัณฑ์ซอย 1 ราย
การคัดสรรและรอบที่สองของปี 2559 นี้จังหวัดพะเยามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการลงทะเบียนคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 57 ผลิตภัณฑ ์แยกเป็น..ประเภทอาหารจำนวน 13

ผลิตภัณฑ์. ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์. ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน 19 ผลิตภัณฑ ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
ซึ่งคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบ และการกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ otop และพิจารณาให้คะแนนด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ต่อไป..

คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน จำนวน 16 หน่วยงาน..ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..