Phayao showcase and@ Phayao forum

Phayao showcase and@ Phayao forum

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ Phayao  showcase and@ Phayao forum รอบ 7 เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 16.00 น  ณ ที่ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารราชการของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพะเยาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาจังหวัดพะเยาและร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดพะเยาในอนาคตรวมทั้งให้หน่วยงานผู้แทนกระทรวงในระดับพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นร่วมจัดนิทรรศการผลงานตามโครงการดังกล่าว

ในการนี้…นี้เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นแนวทางข้อเสนอแนะจากทางราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและ ในทุกมิติการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา การกำหนดจุดยืนและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพะเยาในระยะต่อไป จึงได้กำหนด เวทีการร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการพะเยา showcase and พะเยา forum รอบ 7 เดือนประจำปี 2559 ณห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..