YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

หลังจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.) จึงออกแถลงการณ์เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านรัฐประหาร โดยขอเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็วดังนี้

 

แถลงการณ์ ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย
(Young People for Social-Democracy Movement, Thailand (YPD.) )

“คัดค้านรัฐประหาร ต่อต้านการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย”

เนื่องด้วยวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ได้ทำการยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการณ์และในเวลา19:10 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 ให้งดใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยกเว้นหมวดที่สอง (พระมหากษัตริย์) ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดลง ให้วุฒิสภา ศาล และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าต่อไป ซึ่งเป็นการทำรัฐประหาร ล้มอำนาจประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ทางศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.)จึงขอแสดงจุดยืน

“คัดค้านรัฐประหาร ต่อต้านการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย”
โดยขอเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็ว เพราะการรัฐประหารเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่จะทำลายสังคมประชาธิปไตยใน ระยะยาว อาจจะยุติความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้ แต่บทเรียนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่า การรัฐประหารจะสร้างความขัดแย้งที่บาดลึกและยาวนาน

ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและจับตา ติดตาม ตรวจสอบการใช้อำนาจของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ทางศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.) จึงขอให้ เยาวชน ประชาชน และผู้มีใจเป็นประชาธิปไตยทั้งหลาย ร่วมกันเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการใช้อำนาจของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ดังต่อไปนื้

1. การแต่งตั้งทหารและบริวารพวกพ้องมาดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆและกระทำการโดยไม่ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน

2.จับตาสภานิติบัญญัติที่จะตั้งขึ้นใหม่โดยอำนาจของคณะรัฐประหารว่าจะออก กฎหมายใดๆก็ตามที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่ได้เป็นไปเพื่อผล ประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนหรือไม่

3.จับตาการต่ออายุราชการของผู้นำทางการทหารใน “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ”

4.จับตาและเฝ้าระวังการพยายามบังคับให้บุคคลสูญหายซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง

5.เร่งให้เกิดการมีอิสรภาพของสื่อสารมวลชนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

6.จับตาการต่อรองผลประโยชน์ที่ลงตัวของชนชั้นนำที่ทำการรัฐประหารและถูกรัฐประหาร

ทั้งนี้อยากให้สังคมไทยคำนึงถึงบทเรียนของนานาประเทศและประเทศไทยเอง ว่าหลังเกิดการทำรัฐประหารเกิดอะไรขึ้นกับสังคมบ้าง ใช้เหตุใช้ผลในการขับเคลื่อนและรักษาระบอบประชาธิปไตย ยกระดับคุณภาพของประชาธิปไตย สร้างพลเมืองที่มีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย

เพราะเราจะสร้างสังคมประชาธิปไตยไม่ได้เลย หากขาด อิสรภาพ ความยุติธรรม และความสมานฉันท์

เพื่อประชาธิปไตยและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.)
23 พฤษภาคม 2557

 ABOUT THE AUTHOR

ประชาชน