กรมการท่องเที่ยว บุกตลาดร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็ก หวังรุกตลาดอาหารอาเซียน

กรมการท่องเที่ยว บุกตลาดร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็ก หวังรุกตลาดอาหารอาเซียน

กรมการท่องเที่ยว ร่วม กอท. กอจ.ชม รุกอบรมฮาลาลร้านอาหารขนาดเล็ก

นนน
 
       วันที่ ๒๔-๔-๕๗ เวลา ๐๙,๐๐ น.ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ กรมการท่องเที่ยว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เชิญ ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ขนาดเล็กในเขต พื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและ จังหวัดตาก ร่วม เข้าโครงการ ” การพัฒนายกระดับและตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ขนาดเล็ก เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” 
  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการครัว ห้องอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและถูกต้องตามหลักการมาตรฐานฮาลาล พร้อมให้ผู้อบรมได้รับทราบแนาวทางการตรวจประเมิน ร้านอาหารขนาดเล็ก เกณฑ์การชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน        การอบรมเริ่มด้วย การอัลเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ผู้แทนจากฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด นายมานิต ทองแสง กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานฮาลาล ให้ความรู้เรือง หลักการฮาลาลฮารอม และการชำระล้างตามหลักการศาสนาอิสลาม น.ส.จรินทร วิศวสุขมงคล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว บรรยายเรื่อง “มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว         จบด้วยการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ระบบของรับรองฮาลาล และการตรวจประเมินครัวระบบสุขาภิบาลอาหาร” โดยนายเจริญ ใบนานา ประธานฝ่ายฮาลาล เชียงใหม่ และ ภก.อศรา นานาวิชิต เลขานุการกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่        งานจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นจำนวน มาก ซึ่ง ทาง ผู้จัด มีโครงการต่อยอดให้กับร้านอาหารที่เข้าอบรม จำนวน 10 ร้าน เพื่อ ทำเป็นร้านอาหารฮาลาลนำล่องขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยทางผู้จัด จะสนับสนุน งบประมาณ หรืออุปกรณ์ ที่จำเป็น บางส่วนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ppp  887
 
ppp
 
ppp
 
ppp
 
มุสลิมเชียงใหม่นิวส์
www.muslimchaingmai.net
 

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ