กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพาณิชย์จังหวัดตาก จัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายการเป็นผู้นำในตลาด FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพาณิชย์จังหวัดตาก จัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายการเป็นผู้นำในตลาด FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพาณิชย์จังหวัดตาก  จัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายการเป็นผู้นำในตลาด FTA

                ณ.ห้องประชุม ล้อบบี้ฮิลล์ รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก นาย สุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็นประธานในการเปิดสัมมนา โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพาณิชย์จังหวัดตาก  จัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสและความท้าทายการเป็นผู้นำในตลาด FTA ให้กับผู้นำทางด้านการเกษตร สมาชิกเกษตร ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการเกษตรในภาคเหนือ ซึ่งนาย วิทิต  วัชโรบล ผอ.สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง             aec 2015 

                โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้ช่องทางให้เกษตรกรผู้ประกอบการทางภาคเหนือ ทราบถึงแนวทางการปรับตัวและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้า สามารถปรับปรุงคุณภาพมาตราฐานสินค้า ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือ ให้เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการค้าเสรี ซึ่งการจัดสัมมนามีด้วยกันทั้งหมด 2 วันคือ วันที่ 2-3 ก.พ. 2559 และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 150 คน/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป