กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้กับ รร.สรรพวิทยาคม

กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้กับ รร.สรรพวิทยาคม

กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้กับ รร.สรรพวิทยาคม

                ที่ห้องโสตทัศนศึกษา รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก  กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้กับ รร.สรรพวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนในอนาคต รวมถึงให้เยาวชนได้ปรับตัวรองรับและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  นส.สุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวว่า ได้เริ่มดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษารวม 10 แห่ง โดยมีแนวคิดในการนำเสนอผ่านมุมนิทรรศการ ที่แสดงวิวัฒนาการของอาเซียนข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกและการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพที่สำคัญ มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าและมุมฉายสื่อภาพและเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งเหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างเต็มที่/////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป