9 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

9 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2559

ชาวบ้านชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด ทำการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                        ชาวบ้านในชุมชนปู่แดง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนำโดยนาย ณรงค์  อุตตะมะ  ประธานชุมชน  ได้พร้อมใจกัน ปรับภูมิทัศน์  สถานที่ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างบริเวณไหล่ทางในเขตชุมชนของตน และบริเวณหน้าที่ทำการชุมชน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ  ซึ่งชาวชุมชนปู่แดง ได้มาร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นอยู่กีดขวางเส้นทาง และตัดหญ้าบริเวณไล่ทาง  ชาวบ้านในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมพัฒนาบริเวณชุมชนปู่แดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีมุมมองดีขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

          ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นายธนยศ ปานขาวนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายยรรยง  กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติจึงได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันในวันนี้  เรื่องเพื่อทราบ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคมและศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 85 รูปในช่วงเวลา 6.00 ณ. หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรในเวลา๐๘.๐๐  น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 18.00 น ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด เรื่องเพื่อพิจารณา การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคมและศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานตามคำสั่งอำเภอแม่สอดที่ 350 ปี 2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆรวม 6 ฝ่ายพร้อมรายละเอียดการมอบภารกิจประกอบคำสั่งดังกล่าวจึงขอให้ส่วนราชการหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ//////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

            ณ.หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นาย ถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายราชเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ของโรงเรียน  โดยมีนางไพเราะ  กาญจนสิงห์ ผอ.สถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เครือข่ายชมรมผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูอาจารย์  เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า  500 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนฯ

            นางไพเราะ  กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวว่า ด้วยเทศบาลนครแม่สอดและทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี2559 ขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณ  และตอบแทนบุญคุณของบิดา  มารดา  รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  โดยการแสดงความเครารพนับถือ  เชื่อฟัง  และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดา  มารดา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูก  ในโอกาสนี้ จึงมีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ทำการแข่งขัน นครแม่สอดวิชาการที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 11 / 2559

                เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายกุล เครือวีระ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละครรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง การประชุมคณะกรรมาธิการการปกตรองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ส่วนทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลบุญญาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

                 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันที่ 12 สิงหาคม 2559เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคมแบละที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  การจัดการประชุม ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559  การจัดกิจกรรม อปท.ตากโปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์กลางแสดสินค้าและศูนย์ประชุม การทำหนังสือเรื่องแรงงาน ถึง พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไกร ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละกองฝ่าย เรื่องงบประมาณโครงการของทางเทศบาลนครแม่สอด ในด้านงบประมาณปี 2560และการกันเงิน ด้านโครงการตามนโยบายปีงบประมาณ 2560/2561 ด้านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 งบซีอีโอตาก งบกลุ่มจังหวัดและงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่องสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทศบาล เรื่องการประชุมเทศบาลนครแม่สอดและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้า

               เทศบาลนครแม่สอดทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม ในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้าที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ในช่วงเช้า 10 ชุมชนและทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม  โดยทางกองสวัสดิการสังคม กองวิชาการแผนงาน และคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ได้ออกหน่วยมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของการทำงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลการทำงานของเทศบาล การประชาคมขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด และฝากถึงการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ กับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีความแปรปรวนมีฝนตกอย่าต่อเนื่อง อาจจะทำให้ป่วยได้ หากมีอาการป่วยให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคม ที่ทาง รร.ในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียนได้จัดงานวันแม่ และของทางเทศบาลนครแม่สอดในการมอบโล่แม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติในวันที่ 10 สิงหาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคม

///////////////////////////////////////////

โรงพยาบาลแม่สอด อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร    

                ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์พิสิฐ ลิมปธนโชติ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สำคัญระดับประเทศ  มีอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตสูง ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยทั้งขณะพักรักษาในโรงพยาบาลและหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว มีความพิการจากโรคสูง เป็นภาระต่อญาติและผู้ดูแล ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปและ โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดตากเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน    

นายแพทย์พิสิฐ ลิมปธนโชติ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะฉุกเฉิน พบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจ และมะเร็ง     ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ตาม       แต่ยังไม่สามารถลดอัตราการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จึงทำให้เสียชีวิต  เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการไปตลอดชีวิต  และสูญเสียเศรษฐกิจตามมา ปัจจุบันการรักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ     เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้ผลค่อนข้างดี     สามารถลดอัตราตาย          และลดการเกิดความพิการได้  แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา       ที่จะต้องวินิจฉัยและเริ่มให้ยา หลังจากเกิดอาการ        จึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่   จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย    ตั้งแต่การป้องกันโรค  การวินิจฉัยผู้ป่วยก่อนมา โรงพยาบาล  การดูแลเบื้องต้นจนถึงการดูแลเฉพาะ รวมไปถึงการจัดระบบ     และวางแนวทางร่วมกันทั้งในระดับทุติยภูมิ   และระดับปฐมภูมิ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป