CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเวทีจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหานักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม หวังช่วยเสริมสร้างขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า  80,000 บาทนั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญของวิทยาลัย CIBA ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยั้งเป็น 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพที่มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน

พร้อมการนี้การแข่งขันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่น เช่น ทักษะความรู้ด้านบัญชี  ทักษะส่วนบุคคล  ทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม จำนวนกว่า 300 คน

“วิชาชีพบัญชียังเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดยังมีความต้องการสูง เพราะการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิตนักบัญชีไทยให้มีคุณภาพและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเกิดความโปร่งใสให้กับธุรกิจ โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านการบัญชีและด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์จะช่วยขยายผลในการสร้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว” ดร.พัทธนันท์กล่าว      

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านบัญชีของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล จึงร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมมือกันสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์ให้มีความพร้อมเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ตลาดนักบัญชีอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบัญชีไทยให้ขยายสู่ตลาดอาเซียนและตลาดสากลได้มากขึ้น