กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์ จัดสัมมนาเรื่อง “ กลยุทธการตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์ จัดสัมมนาเรื่อง “ กลยุทธการตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์ จัดสัมมนาเรื่อง “ กลยุทธการตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน”

                ณ.ห้องประชุมชั้น 3 รร.อีโค่อินท์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง“ กลยุทธการตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน” เพื่อขับเคลี่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ไทยสามารถเชื่อมโยงและขยายโอกาสทางการค้าได้

                นาย สมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากในปลายปีนี้ ทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC  กลยุทธที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยในการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย นายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา ) ได้ลงนามให้เห็นชอบจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 5 พื้นที่ชายแดนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ จ.ตาก -จ.มุกดาหาร -จ.สงขลา – จ.สระแก้ว – จ.ตราด โดยเน้น 4 เรื่องได้แก่ 1.สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน

2.การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3.มาตราการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวและ 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

                โดยในวันนี้ท่าน ชรินทร์  หาญสืบสาย สมาชิกวุฒิสภาและ ผศ.ดร. อิทธิกร  ขำเดช ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน///////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป