การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558

                ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมและ นายพิษณุ อินทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนางธเนศ ศรีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดกล่าวให้การต้อนรับพร้อมนำนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คนโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งในอดีต และในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สอด มักประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เนื่องการใช้ไฟที่ไม่ถูกต้อง อาทิการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดกรณีน้ำท่วมขัง การใช้ไฟมากเกินกว่าสายไฟจะรับได้โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพหรือไม่คำนึงถึงความสำคัญในการติดตั้งระบบสายดิน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสีย อีกทั้งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้ามากโดยไม่จำเป็นอีกด้วย การจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นการทำให้เกิดความปลอดภัยและรู้คุณค่าในการใช้กระแสไฟฟ้าแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป