กำหนดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข

กำหนดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข

กำหนดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน    
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.    อ่านอัลกุรอานโดยตัวแทนนักศึกษา
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.    กล่าวรายงานโครงการสัมมนา โดย อาจารย์ ดิเรก เหมนคร อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕ น.    พิธีเปิดการสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข
                             
 โดย : ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี   จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.    รับฟังอานาซีด วงอนาซีดมหาวิทยลัยฟาฏอนี
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  นำเสนอ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุ๘  1. หัวข้อ : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญฉบับอัลมาดีนะฮฺ 
                          
   โดย อาจารย์มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.      2. หัวข้อ : ทางออกประเทศไทย เลือกตั้งก่อนหรือปฎิรูปก่อน?
                         
    โดย รศ. ดร.มุฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.    3. หัวข้อ : ปฎิรูป ปฎิวัติ รัฐประหาร ฤ ทางออกประเทศไทย
                             
โดย ดร.อับดุลรอนิง สือแต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา
                             
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    4. หัวข้อ : รากลึกประชาธิปไตย มองปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย
                              
โดย ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ ผู้จัดการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.     พักละหมาดซุฮรี ( มัสยิดอัล-ฮารอมัยน์) และรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.     นำเสนอ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข
                             
  1. หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อต่อสู้กลุ่มต่างๆในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน 
                              
  โดย อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ  ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
๑๔.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.    ระดมสมอง : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข
                               
โดย อ.อับดุลการีม อัสมะแอ และ อ.สมชัย จูเปาะ    
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.   ปิดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : หาทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข          
โดย อาจารย์โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    

                                                                                                                                           *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 ABOUT THE AUTHOR

ปัจจุบันทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง >> ลงพื้นที่ ชวนคนทำสื่อ ประสานงานเครือข่าย สื่อสารประเด็นทางสังคม พัฒนาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ