ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านป่าสัก อ.ภูซาง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านป่าสัก อ.ภูซาง

เยี่ยมชุมชน บ.ป่าสัก อ.ภูซาง..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามวาระของจังหวัดพะเยา ซึ่งหลังจากที่ผู้นำชุมชนได้เข้าประชุมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ที่โรงเรียนเชียงคำพิทยาคม แล้วได้กลับมาดำเนินการในชุมชน เป็นมรรค เป็นผลการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง?? ทั้งนี้เพื่อค้นหาต้นแบบ ตัวอย่างที่จะสามารถเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายผลการดำเนินงานต่อไป..ณ ที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน ป่าสัก ม.4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง..หน้าวัดป่าสัก ได้พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รวมกลุ่มกันถักเส้นหญ้าแฝก เพื่อส่งต่อให้ บ.แกใหม่ นำไปทำผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก ส่งขายออกสู่ตลาดต่อไป..เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างดี ที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มพบปะ แลกเปี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้พบกับนายวีระศักดิ์ สักแกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และ นายอำนวย เขียวใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ทราบว่า..ทางชุมชนได้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และนำมาจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ เพื่อหาความต้องการ ปัญหา พบว่าคนในชุมชนจะใช้จ่ายไปทางด้านการซื้ออาหารบริโภค เช่นไข่ไก่ เป็นต้น และปัญหาการขาดการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนชุมชนจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการต่อไป คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไขให้แก่ทุกครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่อบริโภคในครอบครัวการส่งเสริมอาชีพสตรีด้านการตัดเย็บผ้าปักชาวเขา เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกจำหน่าย โดยนำผ้าปักชาวเขาจากชุมชนเผ่าม้ง ที่ บ.คอดยาว ต.ทุ่งกล้วย ได้รวมกลุ่มสตรีจำนวน 15 คน เพื่อตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้า และของชำร่วย ของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ ส่งให้แก่ชุมชนบ้านคอดยาว เพื่อส่งออกตลากต่อไป ซึ่งก็สามารถสร้างานแก่สตรีได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว แต่ขณะนี้ยังประสบปัญหาขาดอุปรณ์ คือจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม และขณะนี้ได้มีสตรีขอร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆขอขอบคุณนายวีระศักดิ์ สักแกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และ นายอำนวย เขียวใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายวีระศักดิ์ สักแกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน โทร.080-7850839 {{คลิป}} http://bit.ly/1NLavhf 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายวีระศักดิ์ สักแกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน โทร.080-7850839

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..