ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทํางานวาระผูหญิงฯ เม.ย.59

ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทํางานวาระผูหญิงฯ เม.ย.59

ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 12 ปี มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิง ในสถานะที่เป็นทั้งแม่ เมีย ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ฯลฯ ที่ต้องแบกรับภาระและปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 กลุ่มองค์กรผู้หญิง ที่เป็นนักกิจกรรม นักวิชาการ และผู้นำชุมชน ทั้งชาวพุทธและมุสลิม รวม 23 องค์กร ได้รวมตัวกันจัดตั้งป็น คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (Women’s Agenda for Peace: PAW) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมสร้างสันติสุขและสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทางสันติวิธี

ในวาระครบรอบ 1 ปีการขับเคลื่อนงานของกลุ่มจึงได้ ร่วมกันจัดงาน พื้นที่ “กลาง”ตลาด ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ใน อ.เมือง ปัตตานี ในวันนี้ (28 เม.ย. 2559)

พร้อมกันนี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ได้ออก ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผูหญิงชายแดนใต้” ซึ่งได้มาจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล/ความคิดเห็นในเวทีสานเสวนา (Dialogue) กับผู้หญิงจากกลุ่มองค์กรประชาสังคมและผู้หญิงจากชุมชนต่างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ประมาณ 500 คน รวม 5 เวที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ภายใต้โครงการ “เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยมือสตรี”

 

หวังให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้ และสามารถนําไปใช้ประกอบการกําหนดและปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบาย ตลอดจนวางแนวทางการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้เห็นต่างจากรัฐ ภาคประชาสังคมรวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

20162804113740.jpg

ดาว์นโหลด 

20162804111112.jpg
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทํางานวาระผูหญิงชายแดนใต้ เมษายน 2559

 

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com