คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำ

          รูปแบบการปกครองโดยรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น เนื่องจากประชาชาชนขาดอำนาจในการจัดการพื้นที่ของตนเอง และเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปหรือ คชสป. ภาคเหนือจึงจัดเวทีรวมพลังปฏิรูปประทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 เพื่อปฏิรูปโครงสร้างการปกครอง โดยผลักดันให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชนในท้องถิ่น กระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจบริหารจัดการภายในแต่ละจังหวัด ในลักษณะของพรบ.จังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งหวังว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ในเวทีเสวนามีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นระหว่างคณะทำงานของเครือข่ายและตัวแทนประชาชนจาก 15 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่  จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.สุโขทัย จ.พิจิตร

          เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือ ได้ยื่นขอเสนอของกลุ่มต่อพรรคการเมือง กลุ่มพลังทางการเมือง และสาธารณชน เพื่อแสดงจุดยืนว่าการปฏิรูปในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มใดๆ ซึ่งในแถลงการณ์มีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมือง การกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเอง โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งสภาและสภาพลเมืองในทุกจังหวัด
  2. สนับสนุนและผลักดันร่างพรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและเครือข่าย
  3. ผลักดันกฎหมายในภาคประชาชนในการปฏรูปประเทศไทยด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เช่น พรบ.สิทธิชุมชน พรบ.ธนาคารที่ดิน พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พรบ.องค์กรอิสระผู้บริโภค เป็นต้น
  4. เครือข่ายองค์กรชุมชนฯ ภาคเหนือ จะสร้างภาคีเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่จังหวัด
  5. จัดกิจกรรม “หนึ่งล้านรายชื่อเปลี่ยนประเทศไทย” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อเสนอร่างพรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเองพร้อมกันทั่วประเทศ
  6. เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างวาระแห่งชาติในการปฏิรูปประเทศไทย และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากภาคองค์กรชุมชนและประชาสังคม

          ในเวลา 13.00 น.  เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือและตัวแทนจาก 15 จังหวัด ได้เคลื่อนขบวนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อสักการะและปฏิญาณตน รวมทั้งนำข้อเสนอของกลุ่มคชสป. ภาคเหนือมอบให้แก่ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ภาคเหนือ ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ภาคเหนือ และตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อนำไปใช้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่