คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการด้านติดตามนโยบายนายเทศมนตรีนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยกองวิชาการ ผู้อำนวยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง เรื่องแนวทางการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการติดตามงานโครงการการมุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ การติดตามงานโครงการก่อสร้างห้องสุขาของทางโรงเรียน และเรื่องอื่น

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป