คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                ที่ห้องโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล ครอบคลุมทั้ง 14 ตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการในการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานของแต่ละตำบลได้ทำการสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีข้อสั่งการให้ทั้งอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล เร่งดำเนินการทำความเข้าใจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเรื่องของการจัดสรรที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมไปถึงประโยชน์ที่จะกระจายไปถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่

ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีข้อสั่งการให้แต่ละตำบลได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวข้อคิดของแต่ละตำบล เพื่อหารือในการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งยังเป็นการกระจายความพร้อมให้กับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมทั้งให้คณะทำงานแต่ละตำบลได้ทำการจัดทำผังเมืองและข้อมูลของแต่ละตำบล ที่แสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค และรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงให้คณะทำงานของแต่ละตำบลได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุน ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้ร่วมกับหน่วยงานในแต่ละคลัสเตอร์ติดตามความเลื่อนไหวในการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อร่วมกันดำเนินงานในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ 14 ตำบลให้เป็นไปอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพโดยยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป