คณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

คณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

คณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอด และ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้า ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชีย ช่วงตั้งแต่วงเวียนใหญ่ จนถึง หน้าโลตัสเอ็กตร้า  ทั้งหมด 33 ราย ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายเอเชีย  ตามที่จังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อำเภอแม่สอด เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงได้มีนโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนน ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ปากทางเข้าแม่สอดจนสุดเขตเทศบาลนครแม่สอดบริเวณหน้าโลตัส โดยแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด เป็นเจ้าของพื้นที่ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม เป็นที่ประทับใจของของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไป – มา โดยมีข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ว่า ผู้ประกอบการยินดีและพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน โครงการดังกล่าวแต่เนื่องด้วยเหตุติดขัดเรื่องระเบียบทางราชการบางประการ ทำให้ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอด จึงได้รับขอเสนอและจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นนำเรียนปรึกษากับนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาต่อไป
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป