คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และผู้นำชุมชน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และผู้นำชุมชน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  และผู้นำชุมชน  ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก คณะผู้บริหารนำโดย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ ถิรยุทธ ฉันติกุล นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  พร้อมนายอิงครัตน์ ตันติพงศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด นายศุภกร  แสงราช  รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าแสดงความยินดีและมอบกระเช้าของขวัญ และรับพรจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายกเทศมนตรีนครแม่สอดครบรอบ  อายุ  58  ปี   โดยนายกเทศมนตรีได้ให้พรและขอให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนานครแม่สอด ไปสู่เขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน  ได้มาอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ครอบรอบ 58 ปี  ของ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ซึงคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมกระทำเป็นประจำทุกปี  พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นตัวแทน  ของความรัก  ความสามัคคี  ที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  มอบให้แก่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป